سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > مجله آموزشي ، پژوهشي و خبري 

ردیف                                                                       شماره نشریه دانلود فایل
1   نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 24- پاییز1391)
2 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 23- تابستان 1391)
3 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 22 - زمستان 1390 و بهار 1391)
4 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 21 - پاییز  1390)
5 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 20 -  تابستان 1390)
6 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 19 -  زمستان  1389 و  بهار 1390)                                                                                                                                                                                           
7

 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 18 -  پاييز  1389) 

8

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 17 -  تابستان  1389)

9

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 16 -  بهار  1389)

10

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 15 -  زمستان  1388)

11

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 14 -  پاييز  1388)

12

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 13 -  تابستان  1388)

13

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 12 -  بهار  1388)

14

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 11 -  زمستان  1387)

15

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 10 -  پاييز 1387)

16

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 9 -  تابستان 1387)

17

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 8 _ زمستان 1386 و بهار 1387)

18

نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 7 _ پاييز 1386 )

19

 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 6_ تابستان 1386)

20

 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 5 _ زمستان 1385 و بهار 1386)

21

نشريه آموزشي ، پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 4 _ پاييز 1385)

22

 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 3 _ تابستان 1385)

23

 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 1 _ زمستان 1384)

24

 نشريه آموزشي , پژوهشي و خبري ( ويژه اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان )( شماره 2 _ بهار 1385)

   دانلود : Khabarname24.pdf           حجم فایل 20611 KB

خروج