سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( E.D.C ) 

اولویت های تحقیقاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (E.D.C)

1-      تعیین معیار و شاخص های آموزش بالینی در مراکز و بیمارستانهای آموزشی

2-      تعیین معیار و شاخص های آموزش بالینی متناسب با نقش فارغ التحصیلان

3-      تعیین شاخص های ادغام آموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات سلامت

4-      اجرای استانداردهای ملی مدیریت کیفیت آموزش

5-      اولویت سنجی کارگاههای توانمند سازی مورد نیاز اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان

6-      بررسی نتایج ارزشیابی کارگاههای توانمند سازی اساتید

7-      بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان ( به تفکیک هر دانشکده )

8-      بررسی چالش ها و موانع موجود در فعالیت های آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه ( بالینی و غیربالینی)

9-      تاثیر کارگاههای توانمند سازی برگزار شده بر عملکرد اساتید( در حیطه های آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی )

10 - بررسی تحقق اهداف آموزشی

11- بررسی انگیزه تحصیلی در دانشجویان

12-بررسی انگیزه کاری در اعضاء هیات علمی

13-بررسی تاثیر بکارگیری روشهای نوین تدریس و ارزشیابی

14- پروژه های بسط و توسعه جو علمی در دانشگاه

15-   مقایسه فضاهای آموزشی موجود در دانشگاه با استانداردهای مربوطه

16-   نیازسنجی نیروی انسانی هیات علمی و غیرهیات علمی در حوزه های آموزشی

17-   مداخلات بهبود کیفیت آموزشی ( بالینی و غیر بالینی )

18-    مداخلات بهبود کیفیت ارزشیابی ( بالینی و غیر بالینی )

19-   آسیب شناسی فعالیت های آموزشی اعضاء هیات علمی

20-    مکانیزاسیون تصحیح ، تجزیه و تحلیل آزمونها

خروج