سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی معاونت ها > معاونت بهداشتی 

اولویت های تحقیقاتی معاونت بهداشتي

 

 1 ) آموزش بهداشت

1.  ارزشيابي آموزش هاي ضمن خدمت بر اساس نيازهاي آموزشي گروه هاي هدف.

2.  تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت در چگونگي استفاده از آموخته‏ها با استفاده از فرم اثر بخشي و نظرسنجي.

3.  مقايسه تاثير آموزش هاي حضوري و غير حضوري در موضوعات مختلف بهداشتي.

4. بررسي تاثير آموزش ها درارتقا آگاهي در  محيط هاي حامي سلامت ( حوزه هاي علميه ، نهضت سواد آموزي ، كميته امداد ، نيروي مقاومت بسيج ...).

5.  بررسي تاثير آموزش هاي خود مراقبتي بر اساس مدل هاي آموزشي در بيماري هاي مزمن.

6.  بررسي مقايسه‏اي تاثير آموزش برگروه هاي مختلف جامعه با استفاده از روش‏هاي آموزشي نوشتاري و غير نوشتاري.

7.  بررسي تأثير آموزش اطرافيان گيرنده خدمت برافزايش كميت و كيفيت خدمات بهداشتي درماني مورد نياز گروه هدف

8.  بررسي استفاده از مدل هاي مختلف آموزشي( اعتقاد بهداشتي، بازار يابي اجتماعي ...) در ترويج زندگي سالم.

9. بررسي استفاده از مدل هاي مختلف آموزشي( اعتقاد بهداشتي، بازار يابي اجتماعي ...) درآموزش همگاني، استفاده از كمربند ايمني ، كلاه ايمني .....).

10.   بررسي و ارزشيابي تاثير آموزش هاي مردمي از طريق تلفن نداي بهداشت.

11.   بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل هاي مختلف ( مدل بزنف ...) در خود مراقبتي بيماري هاي مزمن.

 

 

2 ) بهداشت خانواده و جمعيت

 

تنظيم خانواده و جمعيت :

1.    بررسي علل و عوامل حاملگي ناخواسته و مداخلات اصلاحي.

2.    بررسي نياز براورده نشده تنظيم خانواده.

3.    پروژه هاي  اصلاح باور و نگرش مردم در مورد روش هاي پيشگيري از بارداري.

4.    پژوهش هاي كيفي بررسي نگرش مردم در خصوص تنظيكم خانواده.

5.    بررسي و تعيين  موانع پيشبرد در برنامه هاي تنظيم خانواده استان.

6.    تعيين راهكارهاي افزايش مشاركت مردان در برنامه هاي تنظيم خانواده.

7.    بررسي شاخص هاي مرتبط با جمعيت از جمله اميد به زندگي و جداول عمر استان.

8.    بررسي ويژگي هاي جمعيت شناسي در استان.

9.    بررسي علل پايين بودن پوشش وازكتومي در استان.

 

زنان و مادران :

10.   تعيين و اجراي طرحهاي مداخله اي جهت افزايش پوشش مراقبت هاي پس از زايمان.

11.   تعيين و اجراي طرحهاي مداخله اي جهت ترويج زايمان ايمن و كاهش سزارين هاي الكتيو.

12.   ارزشيابي برنامه مراقبت هاي ادغام يافته مادران.

13.   تعيين طرح هاي مداخله اي جهت ارتقاء آگاهي و عملكرد مادران در موضوع آمادگي براي بارداري و زايمان.

14.   انجام مداخلات آموزشي جهت كاهش كانسرهاي زنان.

15.   بررسي تاثير خود مراقبتي و خود كنترلي در كاهش بيماري هاي زنان.

16.   تعيين راهكارهاي مؤثر در ارتقاء آگاهي زنان در پيشگيري از بيماريهاي زنان.

17.  بررسي عوامل مؤثر بر بيماري‏هاي زنان با اولويت عفونتها، ناباروري، خونريزي هاي غيرطبيعي رحمي و بيماري‏هاي تخمدان پلي‏كيستيك.

18.   بررسي اپيدميولوژيك بيماري هاي زنان در استان.

 

نوزادان و كودكان و ترويج تغذيه با شير مادر

19.  بررسي اپيدميولوژيك و اتيولوژيك عفونت هاي تنفسي در كودكان و شيرخواران و طراحي  وارزيابي مداخله هاي مناسب جهت كاهش آن.

20.  بررسي اپيد ميولوژيك و اتيولوژيك عفونت هاي گوارشي در كودكان و شيرخواران و طراحي و ارزيابي مداخله هاي مناسب جهت كاهش آن

21.   بررسي اختلالات تغذيه اي كودكان و شيرخواران و طراحي  و ارزيابي مداخله هاي مناسب جهت كاهش آن.

22.  بررسي اپيدميولوژيك و اتيولوژيك عفونت هاي ادراري در كودكان و شيرخواران و طراحي و ارزيابي مداخله هاي مناسب جهت كاهش آن.

23.   بررسي علل و عوامل مرتبط با مرگ و مير نوزادان و طراحي و ارزيابي مداخله هاي مناسب جهت كاهش آن.

24.   بررسي علل و عوامل مرتبط با مرگ و ميركودكان زير پنج سال و طراحي و ارزيابي مداخله هاي مناسب جهت كاهش آن.

25.   بررسي كلينيك هاي ترويج تغذيه با شير مادر بر رشد و نمو كودكان زير 2 سال.

26.   تعيين و اجراي مداخلات آموزشي موثر جهت افزايش آگاهي والدين در خصوص تغذيه كودك در سلامت و بيماري.

27.   بررسي علل شروع دير هنگام تغذيه با شير مادر ( عدم شروع  بلافاصله بعد از تولد ).

28.   بررسي نياز هاي آموزشي جامعه و پرسنل بهداشتي درماني در موضوع بيماري هاي كودكان و تغذيه با شير مادر.

29.   تعيين طرح هاي مداخله‏اي با روش هاي موثر آموزشي براي رده هاي مختلف پرسنلي و مردم با موضوع شيرمادر.

 

سالمندان و ميانسالان

30.   بررسي مشكلات سالمندي و طراحي مداخله هاي مناسب جهت بهبود و رفع آن

31.   بررسي  يائسگي و مسائل مرتبط با آن در زنان شهري و روستايي استان

32.   بررسي نياز هاي آموزشي مردم و جامعه در موضوعات يائسگي ، سالمندي و شيوه زندگي سالم

33.   بررسي و تعيين روش هاي اشاعه شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي و ميانسالي

 

موارد كلي :

34.   بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان بهداشت خانواده در ستاد و مراكز بهداشتي درماني استان.

35.   روش هاي انگيزش كاركنان.

36.   ارتقاء و اصلاح سيستم سلامت.

37.   اقتصاد سلامت.

38.   مديريت سلامت.

39.   پروژه هاي مربوط به بازاريابي اجتماعي و مشاركت همه جانبه درامر سلامت.

40.   پروژه اصلاح سيستم ارجاع و پس خوراند.

3 )  بهداشت محيط و حرفه‎اي

1.    بررسي كيفيت فيزيك و شيميايي منابع آب استان و روند تغييرات آن ( مدل سازي ).

2.    بررسي ميزان مصرف دخانيات در استان و عوامل مؤثر برآن.

3.    بررسي كيفيت ميكروبي مواد غذايي دست ساز در سطح مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي دراستان.

4.  بررسي ميزان تأثير فعاليت آموزشگاه‏هاي بهداشت اصناف در افزايش سطح آگاهي، نگرش و عملكرد متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي استان.

5.    بررسي كارايي و عملكرد سيستم هاي تصفيه و سالم سازي آب و هواي استخرهاي شنا در استان.

6.    بررسي وضعيت بهداشت محيط مساجد، تكايا و اماكن مذهبي استان.

7.    تعيين عوامل زيان آور عمده در صنايع و كارگاه هاي استان.

8.    بررسي بيماري هاي شغلي در صنايع و كارگاه هاي استان.

9.    بررسي  ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد كشاورزان در موضوع بهداشت كشاورزي.

10. بررسي وضعيت مسكن روستايي استان از نظر انطباق با استانداردهاي بهداشتي.

4 ) بهداشت دهان و دندان

1.    بررسي وضعيت شاخص‏هاي اصلي در بهداشت دهان و دندان در گروه هاي سني مختلف در استان

الف : DMFT       ب :  dmft     ج : caries free      د : CPITN         ه : edentouious

2.    اقتصاد سلامت در بهداشت دهان و دندان.

3.  بررسي ميزان گرايش به خدمات پيشگيري و تأثير آن بر سلامت دهان و دندان ( فيشور سيلانت، وارنيش فلورايد ، دهان شويه سديم فلورايد در مدارس ).

4.    تعيين بيشترين خدمات مورد نياز بيماران مراجعه كننده به مطب‏ها و مراكز بهداشتي درماني در زمينه دندانپزشكي.

5.    بررسي وضعيت كنترل عفونت در مطب ها و مراكز بهداشتي درماني.

6.    بررسي وضعيت بهداشت دهان و دندان سالمندان در استان.

7.    بررسي ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري هاي فك و صورت در سطح استان.

8.    تعيين  ميزان افرادي از جامعه كه حداقل يك بار درد در ناحيه دندان را تجربه مي كنند.

9.    تعيين  ميزان غيبت از  كار يا مدرسه  به علت دندان درد در استان.

10. تعيين ميزان تروما به ناحيه فك، دهان و دندان، صورت در دانش آموزان مدارس.

11. بررسي علل از دست دادن دندان ها در گروه هاي مختلف جامعه در استان.

12. بررسي ميزان رضايت مندي مردم از خدمات بهداشت دهان و دندان در مراكز بهداشتي درماني استان.

5 )  بهداشت جوانان و مدارس

1.    بررسي علل گرايش نوجوانان و جوانان به مصرف دخانيات در سطح استان.

2.    بررسي علل گرايش نوجوانان و جوانان به رفتارهاي پرخطر  درسطح استان.

3.    بررسي وضعيت ايمني مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه.

4.    بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري ( پرخاشگري، بيش فعالي ) در دانش آموزان در سطح استان.

5.    ارزشيابي اجراي برنامه سنجش سلامت دانش آموزان.

6.    بررسي نياز آموزشي نوجوانان و دانش آموزان و والدين آن ها در موضوعات بلوغ و بهداشت جنسي.

7.    ارزشيابي اجراي برنامه آموزش تغذيه و آهن ياري در مدارس متوسطه دخترانه به تفكيك شهرستان هاي تابعه.

8.    بررسي ميزان شيوع اختلالات تغذيه‏اي ( كم خوني، گواتر، چاقي ) در دانش آموزان.

9.    تعيين راهكارهاي موثر و مناسب در پيشگري از گرايش نوجوانان به دخانيات.

10. بررسی علل عدم پذیرش( و اجرای زنجیره ارجاع ) دانش آموزان بیمار ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی در مراکز تخصصی و بیمارستانها.

11. تعیین فراوانی دانش آموزان نیازمند خدمات تخصصی.

6 )  گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي واگير و غير واگير :

1.    بررسي ميزان شيوع سرطان ها در سطح استان و عوامل مؤثر بر آن.

2.    بررسي و تعيين بهترين راه هاي تغيير شيوه زندگي در جهت كاهش خطر بيماري هاي قلبي- عروقي .

3.    بررسي ميزان شيوع  بيماري هاي قلبي و عروقي و فاكتورهاي مؤثر بر آن .

4.    بررسي و تعيين  شايع ترين عوامل سوانح بعد از حوادث جاده اي و راههاي كاهش آن.

5.    بررسي ميزان تاثير آموزش پيشگيري از تالاسمي در مدارس و روش های ارتقا آن.

6.    بررسي نتايج مطالعه عوامل خطر غير واگيردر سطح استان و مقايسه آن با آمار كشوري و جهاني و ارائه راهكار مناسب جهت كاهش آن.

7.    بررسي نتايج حاصل از غربالگري هيپو تيروئيدي نوزادان از آغاز برنامه تا سال 89 .

8.    بررسي ميزان شيوع  هيپو تيروئيدي نوزادان در استان.

9.    تاثير برنامه غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد در كاهش عقب ماندگي ذهني.

10. بررسي سير همه گيري موارد ايدز و HIV+  از نظر راه انتقال.

11. بررسي ميزان تاثير پوشش هاي حمايت اجتماعي در تغيير يا تعديل رفتارهاي پر خطر در زمينه ايدز و HIV+.

12. بررسي ميزان بروز STI  بر اساس سسيستم گزارش دهي علامتي.

13. بررسي ميزان بروز ساليانه هپاتيت B  و C در ده سال گذشته.

14. بررسي نتايج مطالعه LEC  در زمينه بيماري جذام در شهرستان های استان.

15. بررسي  و مطالعه LEC در زمينه بيماري جذام در اسدآباد و استان كرمانشاه.

16. بررسي سير ميزان بروز سل  MDR  و XDR  به تفكيك شهرستان هاي استان.

17. بررسي ميزان بروز سل ريوي و خارج ريوي به تفكيك شهرستان هاي استان.

18. بررسي موارد مرگ نوزادي و تطبيق علت مرگ با احتمال تشخيص بيماري كزاز نوزادي.

19. بررسي علائم و عوارض گزارش شده در تعريف سندرم سرخجه مادرزادي در سن زير يك سال و مقايسه آن با موارد گزارش شده.

20. بررسي مقايسه‏اي پرونده‏هاي بيماران بستري در بخش‏هاي عفوني و اطفال با تشخيص مننژيت و موارد گزارش شده.

21. بررسي موارد ILI  بستري شده در بيمارستان به منظور تعيين ميزان بروز آنفلوانزا.

22. بررسي سيرميزان بروز بيماري تب مالت به تفكيكي شهرستان‏هاي استان و بررسي علل و عوامل موثر برآن.

23. بررسي ميزان بروز حيوان گزيدگي در مناطق مختلف شهري و روستايي استان به تفكيك نوع حيوان و بررسي راههاي كاهش موارد حيوان گزيدگي.

24. بررسي مورد شاهد طغيان هاي بيماري هاي منتقله از آب و غذا در گروه هاي جمعيتي مختلف.

25. بررسي ميزان بروز سرطان هاي مختلف در سطح استان وترسيم وضعيت بروز و شيوع بيماري هاي سرطاني.

26. بررسي عوارض نا خواسته به دنبال ايمن سازي در جهت كاهش آن.

27. بررسي ميزان تاثيرمراكز MMT در تعديل رفتارهاي پرخطرمنتقله از اعتياد  درمعتادين  تزريقي داراي رفتار پرخطر. 

7 )  تغذيه

1.    بررسي وضعيت مصرف غذاهاي آماده ( دانشجويان ، عموم مردم ، ...).

2.    ترسيم نقشه آسيب پذيري نا امني غذايي در استان.

3.    تعيين وضعيت ريز مغذي ها در گروه هاي مختلف سني.

4.    بررسي الگوي مصرف خانوارها ( مواد غذايي مختلف ).

5.    بررسي وضعيت مصرف ميان وعده ها و وعده هاي غذايي در دانش آموزان در سطح استان.

6.    بررسي وضعيت طبخ غذا در رستوران ها و اماكن عمومي به تفكيك شهرستان هاي تابعه.

7.    بررسي الگوي تغذيه منطقه در مجالس و مراسم مذهبي و اعياد.

8.    بررسي وضعيت تغذيه مادران باردار در سطح استان.

9.    بررسي اثر بخشي برنامه كشوري پايش وزن مادران باردار در سطح استان.

10. بررسي وضعيت تغذيه دانشجويان در خوابگاه ها و سربازان در پادگان ها در سطح استان.

11. بررسي شيوع چاقي و عوامل مرتبط در گروه هاي سني مختلف در سطح استان.

12. ارزشيابي برنامه مكمل ياري آهن- ويتامين هاي A و D در كودكان زير 2 سال در شبكه هاي بهداشتي درماني در استان.

13. بررسي اثر بخشي و قابليت اجراي مكمل ياري روي در كودكان زير 2 سال تحت پوشش شبكه هاي بهداشتي درماني در استان.

14. بررسي علل عدم مصرف شير توسط دانش آموزان در برنامه شما.

15. بررسي وضعيت مصرف نمك يد دار و علل عدم مصرف در استان.

8 )  بهداشت روان

1.    بررسي ميزان تاثيرمراكز DICدر تعديل رفتارهاي پرخطرمنتقله از اعتياد درمعتادين تزريقي داراي رفتار پرخطر. 

2.    بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري دوران كودكي ( زير 6 سال ) به تفكيك نوع اختلال در مناطق شهري و روستايي استان.

3.    بررسي ميزان شيوع عقب ماندگي ذهني قابل پيشگيري درشهرستان‏هاي استان.

4.    بررسي نگرش جامعه در خصوص خودكشي در شهرستان‏هاي استان.

9 ) گسترش شبكه‏ها :

1. بررسي اميد زندگي در استان و شهرستان هاي تابعه

2. تحليل مالي برنامه بيمه روستايي و مقايسه درامد و هزينه هاي برنامه به تفكيكي هر شهرستان

3. بررسي ميزان اثر بخشي فرايند برنامه ريزي عملياتي

4. طراحي زيج مديريت در مراكز بهداشتي درماني

5. بررسي وضعيت نظام ارجاع و عوامل موثر بر آن در استان همدان

6. برسي ميزان OUT OF POCKET  مردم روستا وشهر جهت در يافت خدمات بهداشتي – درماني

7. ارزشيابي اقتصاديECONOMIC EVALUATION )  ) اجراي پرونده الكترونيك سلامت در استان همدان با متد مقايسه‏اي COST – BENEFIT

 

خروج