سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی >  مرکز تحقیقاتی علوم بهداشتی 

اولویتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

1)کمیته آمار زیستی و اپیدمیولوژی :

1- بررسی متاآنالیز بیماریهای شایع ) واگیر و غیرواگیر( ایران.

2- بررسی اپیدمیولوژیک سال های از دست رفته عمر در اثر بیماریها و آسیب ها در استان همدان. (YPLL)

3- بررسی روند اپیدمیولوژیک میزان مرگ مادران(MMR ) و مرگ نوزادان (IMR)  در استان همدان

4-بررسی پوشش واکسیناسیون در کودکان زیر یک سال استان همدان.

5- بررسی نرخ رشد جمعیت در سالهای اخیر در استان همدان.

6-.بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر و غیرواگیر در استان همدان.

7-.نقشه بندی بیماریهای عفونی در استانهای کشور و شهرستانهای مختلف همدان با استفاده از مدلهای آمیخته و بیزی.

8-توزیعهای آمیخته و کاربرد آنها در علوم پزشکی.

9- .ارزیابی بقاء بیماران پیوندی با استفاده از مدلهای پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک.

10-بررسی آماری microarray data. و کاربرد آن در بیماریهای مختلف

11- رتبه بندی وضعیت بهداشتی و درمانی شهرستانهای مختلف با استفاده از روشهای چند متغیره.

12- شبیه سازی آماری و کاربرد آن در علوم پزشکی.

13- روشهای مختلف Clustering و استفاده از آن در بخش سلامت.

14-برآورد شیوع اعتیاد با استفاده از مدلهای آمیخته و. Capture- Recapture

15- کاربرد روشهای چند سطحی در علوم پزشکی.

16- ارزیابی عوامل خطر رقابتی در بیماریهای مختلف با استفاده از روشهای آنالیز بقاء.

17-استفاده از روشهای تشخیصی چند متغیره در مطالعات پزشکی.

18- ارزیابی کیفیت کارآزمایی های بالینی.

 19-برآورد بار بیماریها با استفاده از روشهای آماری.

20-ارزیابی روشهای آنالیز بقاء در . Recurrent events

21-کاربرد مدلهای آماری در بیماریهای توأم.

22- خوشه بندی وضعیت توسعه و محرومیت مناطق مختلف همدان با استفاده از روشهای Model Based Clustering

23-.جانهی در بی پاسخی ها و برآورد مقادیر گم شده در داده های علوم پزشکی.

24-اعتبارسنجی ابزارهای اندازه گیری در مطالعات علوم پزشکی.

25-بررسی بار بیماریهای مزمن(Burden of Disease)

26-استفاده از زنجیره های مارکوف در برآیند توالی های ژنتیکی.

27-تعیین اثرات. Partial- Compliance Non-Compliance در تحلیلهای بقاء و کارآزمایی های بالینی

28-ارزشیابی نظام جاری مراقبت از بیماری های واگیر دار در سطح استانی وملی

29-رویکرد های شناسایی وحذف الگوهای قابل توجیه از دادههای نظام مراقبت

30- ارزشیابی عملکرد روش های کشف طغیان ورویداد های بهداشتی با تاکیدبر مدل زمانی- مکانی

31- نظام مراقبت سندرومیک از بیمارها : رویکردها،تجزیه وتحلیل داده ها و ارزشیابی

 

2)كميته بهداشت محيط ومحيط زيست:

1-کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در بهداشت محیط و محیط زیست.

2-مطالعه و بررسی استفاده از فن آوری های نوین در کنترل آلاینده های محیطی.

3- ارائه طرحهای زیربنایی بهداشت محیطی در راستای ارتقاء سطح سلامت جوامع شهری و روستایی استان.

4- ارائه طرحهای کنترل آلاینده های محیطی ناشی از صنایع استان

5-پایش آلاینده های زیست محیطی.

 

3)كميته بهداشت حرفه اي وايمني صنعتي:

1- بررسی و پیشگیری از حوادث و سوانح در محیط های کاری و جاده های بین شهری.

2- بررسی و کنترل صدا در کارخانجات و ارتباط با سلامت کارگران.

3- پیشگیری از انتشار گازها و بخارات در محیط داخل صنایع.

4- بررسی سموم در شاخص های بیولوژیکی بدن و ارتباط با انتشار در هوا.

5- بررسی وضعیت ارگونومیک در صنایع استان همدان.

 

4)ارگونومی:

1- طراحي و اجراي مداخلات ماكرو ارگونومي- ميكرو ارگونومي در راستای ارتقاء سلامت و بهره‌وري

2-طراحی و پیاده سازی طرحهای ارگونومی مشارکتی در سازمانهای مختلف

3- مداخله ارگونومی در حوادث رانندگی

4- پيشگيري از آسيب هاي اسكلتي -عضلاني ناشي از كار در صنایع و معادن، ادارات و بخش کشاورزی

5-نقش ورزش (حرکات کششی و اصلاحی) در پیشگیری از آسیبهای اسکلتی-عضلانی ناشی از کار

6-ارزیابی و طراحی  ارگونوميک ايستگاه هاي کار در محیطهای صنعتی و اداری

7- بررسي  ابعاد آنتروپومتريكي جمعیت ایرانی و طراحی بانک اطلاعات

8-طراحي و ساخت وسايل  و تجهیزات ارگونوميك در راستای ارتقاء بهره وری و سلامت جامعه

9-ارزيابي ريسك های ارگونومی در فرآيندهاي صنعتي، اداری و خدماتی با روش‌هاي مختلف آناليز ریسک (OWAS, QEC, RULA, OCRA, NIOSH Lifting Equation, MAC, …)

10-تدوين و ارائه استاندارهاي ارگونومي در زمینه طراحي و ساخت ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

11- ارگونومي شناختي و شناسايي و تجزيه و تحليل خطاهاي انساني در مشاغل مختلف

12-بررسی عوامل روانی و اجتماعی محیط کار

13-مداخله ارگونومی در بخش بهداشت و درمان

14-بررسي وضعيت ارگونومي در صنايع استان همدان و کشور

 

5)كميته مديريت خدمات بهداشتي وارتقاءسلامت:

1- ارائه طرحهای مداخله ای جهت بهبود کیفیت فرآیند های آموزشی، پژوهشی و بهداشتی درمانی

2- بررسی  خلاقیت وهوش عاطفی(هیجانی) و تاثیر آنها در اثربخشی و موفقیت مدیران، کارکنان و دانشجویان

3- بررسی اثربخشی برنامه های حاکمیت بالینی و عوامل موثر درآن در بیمارستانها

4- بررسي فرهنگ سازماني وتاثير آن بر عملكرد واحدها

5- بررسی کارائی فنی و  قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی در سطح مراکز بهداشت و بیمارستانها.

6- تحقیقات کیفی در زمینه طراحی و ارائه الگوهای مدیریت و برنامه ریزی در بخشهای مختلف دانشگاه

7- ارزيابي عملكرد واحدهاي بهداشتي درماني، آموزشي، طراحي شاخصهاي مناسب

8- بررسی روشهای مختلف برنامه ریزی  و سنجش اثربخشی آنها در دانشگاه

9- مطالعه سطح استرس شغلي و مشارکت پرسنل واحدهاي دانشگاه

10- بررسی امکان سنجی اجرای الگوهای نوین مدیریتی نظیر Six Sigma,،QFD، SPC، مهندسی مجدد فرآیندها، مدیریت کیفیت فراگیر و تعالی کسب و کار در واحد های دانشگاه

11- ارائه و پیشنهاد الگوی مناسب استقرار مدیریت دانش در دانشگاه

12- بررسي تعهد سازماني ، انگيزش شغلي و مهارتهای ارتباطی مدیران وكاركنان

13- مطالعات در موضوعات موثر بر افزایش کیفیت زندگی کاری اعضاء هیات علمی  وکارکنان دانشگاه

14- ارزشیابی کیفیت برنامه های آموزشی دانشگاه

15- بررسی وضعیت طرح پزشک خانواده و ارائه راهکارهای مناسب

16- بکارگیری تکنیکهای ارزشیابی اقتصاد بیمارستانی ( هزینه- اثربخشی ، هزینهکارائی، هزینه- سودمندی).

17- بررسی سبکها و الگوهای موفق تدریس و مدیریت در کلاس

18- ارائه الگوهای مدیریت تغییر در واحدهای مختلف دانشگاه

19- بکارگیری مدلهای شبیه سازی در بیمارستانها

6)كميته بهداشت عمومي وآموزش بهداشت:

1-بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی دستیابی به اهداف ارتقای سلامت در کشور

2-بررسي وضعيت مصرف غذاهاي آماده(در دانشجويان-عموم مردم)

3-بررسی شیوع چاقی، اضافه وزن و لاغری و کم وزنی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان و دانشجویان

4-بررسي وضعيت سوء تغذيه سالمندان در كشور يا استان

5- بررسي وضعيت سوء تغذيه مادران باردار در كشور يا استان

6-تبيين روشهاي مؤثر ارتباطات واطلاع رساني به بيماران

7-بررسي روشهاي ترغيب گروه های مختلف به انجام فعاليت هاي داوطلبانه و افزایش سرمایه اجتماعی  در جهت ارتقای سلامت 

8-بررسی اثر بخشی طرح پزشک خانواده در ارتقاء شاخصهای سلامتی و رضایتمندی مردم.

9-بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان خانه دار و شاغل و ارائه طرحهای مداخله ای بر اساس مدلهای آموزش بهداشت.

10-بررسی هزینه اثر بخشی برنامه های ارتقای سلامت

11-استاندار سازی ابزارهای سنجش در حوزه رفتارهای سلامتی

12-بررسی رضایتمندی زناشویی ارائه و ارزشیابی راهکارهای علمی و عملی با استفاده از مدلهای آموزش بهداشت

13-بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در رابطه با آموزش های جنسی در ارتقای سلامت خانواده ها

14- بررسی آسيبهاي ناشي از حوادث به تفکیک محیط های کاری-  منزل-  مدارس-  جاده ها ودر سطح جامعه در قسمتهاي مختلف شهري و يا رو ستايي استان

15-بررسی آسيبهاي ناشي از حوادث به تفکیک انواع حوادث شامل سوختگيها- سقوط – حوادث ترافيكي- مسموميتها و .....

16-بررسی آسيبهاي ناشي از حوادث به تفکیک گروههاي سني مختلف مثل كودكان- جوانان- سالمندان و....

17-بررسی عوامل مرتبط با آسيبهاي ناشي از حوادث با استفاده از مدلهاي مختلف آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

18-بررسی تاثير مداخلات مختلف از جمله مداخلات آموزشي به منظور پيشگيري از آسيبهاي ناشي از حوادث و ارتقاء ايمني

19- بررسي سيستمهاي مختلف ثبت حوادث و آسيبهاي ناشي ازآن

20-بررسي كيفيت زندگي در گروههاي مختلف

21-بررسي سياستگذاريها در خصو ص ارتقاء سلامت و ارتقاء ايمني در جامعه

بررسي سياستگذاريها در خصو ص ارتقاء ايمني و پيشگيري از آسيبهاي ناشي از حوادث در جامعه

22-بررسی راههای مقابله با تأثیرات منفی فشارهای شغلی خانوادگی، تحصیلی و ... بر سلامت افراد جامعه.

23-تحقیقات کیفی در زمینه عوامل رفتاری و اجتماعی مؤثر بر سلامت و بیماری افراد مختلف جامعه.

24-مطالعه تأثیر رسانه های همگانی بر آگاهی، نگرش و رفتار مردم در مورد موضوعات مرتبط با سلامتی جامعه.

25-طراحی و اجرای مداخلات آموزش در ارتقاء مهارتهای زندگی جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر روانگردان و مشروبات الکلی و سیگار- فعالیت های جسمانی در گروههای مختلف سنی- جنسی و شغلی افراد جامعه.

26-بررسی رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان- مادران باردار و کودکان و آموزش بهداشت مدارس

27-بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر سلامتی Social determinants

28-تعیین میزان بهره مندی از خدمات بخش سلامت

29-بکارگیری مدلها و تئوریها تغییر رفتار در ارتقاء سلامت شغلی کارگران صنایع مختلف.

30-بررسی مسایل مربوط به اعزام حادثه دیدگان، اورژانس ها، مراقبت های پیش بیمارستانی – بیمارستانی مربوط به حادثه و نیز مراقبتهای پس از حادثه و آسیب و بلایای طبیعی

31-بررسی مسایل مربوط به حواث و بلایا و مداخلات مرتبط از جمله مداخلات آموزشی

 

 

خروج