سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی >  مرکز تحقیقاتی پزشکی و مولکولی 

اولویتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

!- مطالعه مكانيسم هاي مولكولي در پاتولوژي سندرم متابوليك

2- اثرات گياهان داروئي بر بيان ژن هاي مرتبط با سندرم متابوليك

3- مطالعه عوارض ناشي از گليكاسيون در عملكرد پروتئين هادر ديابت

4- مطالعه استرس اكسيداتيو در سندرم متابوليك و ديابت

5- توليد پروتئين هاي نوتركيب با تاكيد بر روي بومي سازي داروهاي وارداتي

6- بررسي بيوماركرهاي مولكولي سرطان ها

7- توليد بيوسنسورهاي سلولي با استفاده از تكنيكهاي مهندسي ژنتيك

8- كاربرد سلولهاي بنيادي در درمان بيماريهاي مزمن

9- بررسي و مطالعه بيماريهاي ژنتيكي منطقه اي

10-سلولهاي بنيادي و تمايز آنها و كاربرد باليني

11- ناباروري-مطالعه مكانيسم مولكولي-تكنيكهاي آزمايشگاهي

12- بررسي ايمونوپاتولوژي بيماريها

14- اثر گياهان داروئي بر سيستم ايمني

15- اثر امواج الكترومغناطيس بر سيستم ايمني

16- مكانيزمهاي ايمونولوژيك سرطانها

17- اثر ورزش بر سيستم ايمني

 

خروج