سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای دانشکده پیراپزشکی 

)  اولویت های تحقیقاتی دانشکده پیراپزشکی

1-       نقش مواد دعفوني كننده در اتاق عمل بر وضعيت جسمي پرسنل

2-       نقش مواد دعفوني كننده در اتاق عمل بر وضعيت رواني پرسنل

3-       كاربرد تله مديسين در اتاق عمل و كارآئي آن براي پرسنل

4-       بررسي تأثير مواد ضدعفوني كننده بررسي فلور ميكروبي پوست بيماران يا پرسنل

5-       بررسي تأثير مواد ضدعفوني كننده بررسي فلور وسايل جراحي

6-       بررسي عوامل موثر بر ايمني در محيط اتاق عمل

7-       عوامل موثر بر كيفيت ارائه مراقبت توسط پرسنل اتاق عمل يا پرستاران در زمينه هاي مختلف

8-       بررسي عملكرد پرسنل اتاق عمل در زمينه هاي مختلف كاري مثل انجام پروسيجرها ، كنترل عفونت ، مراقبت از بيمار ، رعايت حقوق بيمار و ..........

9-       بررسي و پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني

10-    بررسي فاكتورهاي موثر بركيفيت محلول ها يا روش هاي آنتي سپتيك مثل زمان ، روش ، مقدار محلول و ........

11-    بررسي عوامل موثر بر رعايت حقوق بيمار

12-    بررسي آگاهي و عملكرد پرسنل اتاق عمل در مورد روش هاي مراقبتي بر اساس استانداردهاي كاري

13-    راهكارهاي كاهش استرس ، تأثير آن بر رضايت كاركنان

14-    بررسي عوامل موثر در رضايت شغلي

15-    استفاده از الگوهاي جديد آموزش در برنامه هاي آموزشي دانشجويان اتاق عمل

16-    Peer teaching در آموزش دانشجويان

17-    بررسي عوامل بازدارنده و يا افزايش دهنده آموزشي در كارآموزي باليني دانشجويان اتاق عمل

18-    بررسي تأثير ميدان هاي الكترومغناطيسي حاصل از امواج راديويي و پرتوهاي يونيزان بر ايمني و سلامت افراد در سطح استان همدان

19-     كنترل كيفي تجهيزات تصوير برداري در سطح استان همدان

20-    تأثير پرتوهاي يونيزان بر فاكتورهاي موثر در سلامت افراد (بيماران و كاركنان )

21-     بررسي كارآئي سيستم هاي نوين تصويربرداري

22-     بررسي تأثير استفاده از سيستم هاي نوين تصويربرداري بر ايمني و دوز جذب بيماران و كاركنان

23-     كاربرد ميدان هاي الكترومغناطيسي در حيطه تشخيص و درمان بيماريها

24-     بيماريهاي ايمنولوژي و خودايمني با ارجحيت MS

25-     بيماريهاي متابوليكي

26-     راههاي تشخيص آزمايشگاههاي بيماريهاي قلبي عروقي

27-     تومور ماركرها و روشهاي اندازه گيري آنها در آزمايشگاه

28-     اندازه گيري مقادير نرمال فاكتورهاي آزمايشگاهي در سطح استان

29-   نظام هاي طبقه بندي اطلاعات بهداشتي و درماني و ارائه راهکارهاي پياده سازي آنها

30-        بررسي اثر بخشي ارائه خدمات پژوهشي در دانشگاه

31-        نيازسنجي اطلاعات در مراکز آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني

32-        بررسي ميزان استفاده و سودمندي منابع و پايگاههاي اطلاعاتي

33-        خدمات اطلاعاتي در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني دانشگاه

34-        مديريت دانش در نظام سلامت

35-        علم سنجی در حوزه علوم پزشکی

36-        8- بررسی منابع اطلاعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد

37-        مديريت و سازماندهی اطلاعات علمی

38-        بررسی و پياده سازی استانداردهای مديريت اطلاعات سلامت در بيمارستانها

39-        ارزيابی HIS در سطح دانشگاه

40-        ارزيابی سواد اطلاعاتی

41-        بررسی کيفيت فعاليت های آموزشی

42-        بررسی و ارتقاء تفکر انتقادی در دانشجويان

43-        پژوهش سنجی در حوزه سلامت

44-    بررسي ميزان تعاملات ميان بخش اتاق عمل و بخش های درمانی درخصوص ارائه خدمات بهتر و افزایش ضریب امنیت و سلامت بیماران و تسهیل در ترخیص بیماران

45-     بررسي انواع عفونت هاي بيمارستاني در اتاق عمل و بخش هاي مراقبت ويژه و عوامل موثر در بروز آنها و راهکارهایی جهت پیشگیری موثرتر

46-    نقش مراقبت از دهان و راه هوایی در پيشگيري از بروز پنوموني و عفونت های بيمارستاني در بخش هاي ويژه

47-    بررسي عوامل موثر در آموزش کارکنان اتاق عمل و بخش های ویژه

48-      بررسی راهکارهایی جهت ایجاد امنیت کاری در محیط اتاق عمل جهت کارکنان اتاق عمل

49-    بكارگيري روش هایی جهت تسهیل در آموزش و ارزیابی های بالینی در اتاق های عمل

50-    بررسي ضعف ها و نقاط قوت كارآموزيها ، ارزیابی های کارآموزی و راهکارهای ارتقاء آنها

51-    مقايسه عملكرد پرسنل بخش هاي ويژه (CCU,ICU,) با استانداردهاي جهاني

52-    رعایت اخلاق حرفه ای و اخلاق پزشکی  در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان

53-    بررسی خطا های پزشکی ( توسط پزشکان و کارکنان) و راههای پیشگیری از آنها

54-    بررسی رعایت استاندارد های حرفه ای کارکنان اتاق عمل و بخش های ویژه

55-    بررسی و مقایسه عملکرد داروها در حوزه بیهوشی بیماران ، جهت ایجاد امن ترین روش های بیهوشی

56- مقایسه روشهای بیهوشی جهت تسهیل در ترخیص و بهبودی بیماران

خروج