سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1391 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای دانشکده بهداشت 

اولویت های تحقیقاتی دانشکده بهداشت

1) گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی :

 • 1.       بررسی متاآنالیز بیماریهای شایع ( واگیر و غیرواگیر) ایران.
 • 2.        بررسی اپیدمیولوژیک سال های از دست رفته عمر (YPLL) در اثر بیماریها و آسیب ها در استان همدان.
 • 3.       بررسی روند اپیدمیولوژیک میزان مرگ مادران (MMR ) و مرگ نوزادان (IMR) در استان همدان.
 • 4.       بررسی پوشش واکسیناسیون در کودکان زیر یک سال استان همدان.
 • 5.       بررسی نرخ رشد جمعیت در سالهای اخیر در استان همدان.
 • 6.       بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر و غیرواگیر در استان همدان.
 • 7.       نقشه بندی بیماریهای سرطان در استانهای کشور و شهرستانهای مختلف همدان با استفاده از مدلهای آمیخته و بیزی.
 • 8.       نقشه بندی بیماریهای عفونی در استانهای کشور و شهرستانهای مختلف همدان با استفاده از مدلهای آمیخته و بیزی.
 • 9.       توزیعهای آمیخته و کاربرد آنها در علوم پزشکی.
 • 10.   ارزیابی بقاء بیماران پیوندی با استفاده از مدلهای پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک.
 • 11.    بررسی آماری microarray data و کاربرد آن در بیماریهای مختلف.
 • 12.   رتبه بندی وضعیت بهداشتی و درمانی شهرستانهای مختلف با استفاده از روشهای چند متغیره.
 • 13.    شبیه سازی آماری و کاربرد آن در علوم پزشکی.
 • 14.    روشهای مختلف Clustering و استفاده از آن در بخش سلامت.
 • 15.    برآورد شیوع اعتیاد با استفاده از مدلهای آمیخته و Capture- Recapture .
 • 16.   کاربرد روشهای چند سطحی در علوم پزشکی.
 • 17.   ارزیابی عوامل خطر رقابتی در بیماریهای مختلف با استفاده از روشهای آنالیز بقاء.
 • 18.    استفاده از روشهای تشخیصی چند متغیره در مطالعات پزشکی.
 • 19.   ارزیابی کیفیت کارآزمایی های بالینی.
 • 20.    برآورد بار بیماریها با استفاده از روشهای آماری.
 • 21.    ارزیابی روشهای آنالیز بقاء در Recurrent events  .
 • 22.    کاربرد مدلهای آماری در بیماریهای توأم.
 • 23.    خوشه بندی وضعیت توسعه و محرومیت مناطق مختلف همدان با استفاده از روشهای Model Based Clustering
 • 24.   جانهی در بی پاسخی ها و برآورد مقادیر گم شده در داده های علوم پزشکی.
 • 25.   اعتبارسنجی ابزارهای اندازه گیری در مطالعات علوم پزشکی.
 • 26.   بررسی بار بیماریهای مزمن (Burden of Disease) .
 • 27.   استفاده از زنجیره های مارکوف در برآیند توالی های ژنتیکی.
 • 28.    تعیین اثرات Non-Compliance و Partial- Compliance در تحلیلهای بقاء و کارآزمایی های بالینی.
 • 29.ارزشیابی نظام جاری مراقبت از بیماری های واگیر دار در سطح استانی وملی
 • 30-رویکرد های شناسایی وحذف الگوهای قابل توجیه از دادههای نظام مراقبت
 • 31- ارزشیابی عملکرد روش های کشف طغیان ورویداد های بهداشتی با تاکیدبر مدل زمانی- مکانی
 • 32- نظام مراقبت سندرومیک از بیمارها : رویکردها،تجزیه وتحلیل داده ها و ارزشیابی

33.   2)  گروه بهداشت محیط :

34.   کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در بهداشت محیط و محیط زیست.

35.   مطالعه و بررسی استفاده از فن آوری های نوین در کنترل آلاینده های محیطی.

36.   ارائه طرحهای زیربنایی بهداشت محیطی در راستای ارتقاء سطح سلامت جوامع شهری و روستایی استان.

37.   ارائه طرحهای کنترل آلاینده های محیطی ناشی از صنایع استان.

38.   پایش آلاینده های زیست محیطی.

3) گروه بهداشت حرفه ای :

1.       بررسی و پیشگیری از حوادث و سوانح در محیط های کاری و جاده های بین شهری.

2.       بررسی و کنترل صدا در کارخانجات و ارتباط با سلامت کارگران.

3.       پیشگیری از انتشار گازها و بخارات در محیط داخل صنایع.

4.       بررسی سموم در شاخص‏های بیولوژیکی بدن و ارتباط با انتشار در هوا.

5.       بررسی وضعیت ارگونومیک در صنایع استان همدان.

4) گروه بهداشت عمومی :

1.    آگاهی نگرش و رفتارهای گروههای مختلف مردم در رابطه با حوادث رانندگی و ارائه برنامه های آموزشی برای رانندگان موتور سواران و عابرین ... در مورد پیوند اعضاء و اهداء عضو.

2.       بررسی آگاهی- باورها و رفتار زنان در رابطه با شیوه‏های زایمان( طبیعی- سزارین) با استفاده از مدلهای آموزش بهداشت.

3.       بررسی اثر بخشی طرح پزشک خانواده در ارتقاء شاخصهای سلامتی و رضایتمندی مردم.

4.       بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان خانه‏دار و شاغل و ارائه طرحهای مداخله‏ای بر اساس مدلهای آموزش بهداشت.

5.       بررسی آگاهی و نگرش در رفتارهای زوجهای در آستانه ازدواج در رابطه با سلامت جنسی.

6.    بررسی رضایتمندی زناشویی ارائه و ارزشیابی راهکارهای علمی و عملی با استفاده از مدلهای آموزش بهداشت در سطح شهر و روستا.

7.       بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در رابطه با آموزش‏های جنسی در ارتقای سلامت خانواده‏های شهری و روستایی.

8.       بررسی وضعیت مصرف غذاهای آماده Fast food آگاهی و نگرش مردم در مورد آنها.

9.       ترویج شیوه زندگی سالم Health life style در گروههای مختلف مردم.

10.   بررسی حوادث به تفکیک محیط های کاری- منزل- مدارس- جاده ها و ...

11.   بررسی وضعیت برنامه های تنظیم خانواده و علل حاملگیهای ناخواسته و ارائه برنامه مداخلات آموزشی مبتنی بر تئوریها و مدلهای آموزش بهداشت.

12.   بررسی راههای مقابله با تأثیرات منفی فشارهای شغلی خانوادگی، تحصیلی و ... بر سلامت افراد جامعه.

13.   تحقیقات کیفی در زمینه عوامل رفتاری و اجتماعی مؤثر بر سلامت و بیماری افراد مختلف جامعه.

14.   مطالعه تأثیر رسانه‏های همگانی بر آگاهی، نگرش و رفتار مردم در مورد موضوعات مرتبط با سلامتی جامعه.

15.  طراحی و اجرای مداخلات آموزش به منظور افزایش آگاهی و پیشگیری از ابتلا به HIV/AIDS رفتارهای پرخطر جنسی در دانش آموزان و دانشجویان استان همدان بر اساس مدلهای تغییر رفتار.

16.  طراحی و اجرای مداخلات آموزش در ارتقاء مهارتهای زندگی جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الکلی و سیگار- فعالیت های جسمانی در گروههای مختلف سنی- جنسی و شغلی افراد جامعه.

17.    آگاهی نگرش و رفتار بیماران دیابتی استان در مورد خودکنترلی و ارائه و ارزشیابی مداخلات آموزش بهداشت.

18.    بررسی استرس های شغلی در گروههای مختلف شغلی- پرسنل بهداشتی و درمانی- آتش نشانان ...

19.    بررسی پرخاشگری در گروههای سنی دانش آموزان و دانشجویان.

20.    بررسی سلامت روان در گروههای سنی و شغلی مختلف بویژه دانش آموزان و دانشجویان.

21.    بررسی وضعیت سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان درگروههای سنی و شغلی مختلف دانش آموزان و دانشجویان...

22.    آموزش مهارتهای زندگی بر اساس تئوریهای مختلف تغییر رفتار در گروههای مختلف سنی ...

23.    بررسی فاکتورهای مرتبط با بیماریهای قلبی عروقی و ارائه برنامه های آموزش بر اساس مدلهای آموزش بهداشت.

24.    بررسی حوادث و سوانح ( خانگی، شغلی، ترافیکی) در گروههای مختلف سنی، جنسی و شغلی مردم استان.

25.    بررسی سلامت مادران و زنان- چاقی، دیابت، سرطانهای شایع و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در زنان.

26.    بررسی سلامت سالمندان و ارائه راهکارهای مؤثر ارتقاء سلامت سالمندان.

27.    بررسی سلامت نوزادان و کودکان- ترویج تغذیه با شیر مادر- ریزمغذیها.

28.    بررسی رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان- مادران باردار و کودکان و آموزش بهداشت مدارس.

29.    بررسی آگاهی نگرش و رفتارهای گروههای مختلف مردم در مورد پیوند اعضاء و اهداء عضو، مرگ مغزی.

30.    بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر سلامتی Social determinants .

31.    بررسی شیوع مشکلات عضلانی اسکلتی و ارائه برنامه های آموزشی مؤثر مبتنی بر مدلهای آموزش بهداشت.

32.    بررسی وضعیت سوء رفتار با زنان و کودکان.

33.    بکارگیری مدلها و تئوریها تغییر رفتار در ارتقاء سلامت شغلی کارگران صنایع مختلف.

34.    بررسی فراوانی و علل خودکشی در استان همدان.

35.    بررسی شیوع و روند و الگوی مصرف داروهای نیرو زا در ورزشکاران استان همدان.

36.    طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در مورد بهداشت بلوغ و سلامت جنسی در نوجوانان و جوانان.

37.    بررسی شیوع چاقی، اضافه وزن و لاغری و کم وزنی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان و دانشجویان و ...

5) گروه مدیریت خدمات بهداشتی :

1.       بررسی فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد واحدهای دانشگاه.

2.       روشها و الگوهای بهبود کیفیت فرآیندهای سازمانی.

3.       بررسی انطباق الگوهای مدیریتی نوین با وضعیت واحدهای بهداشتی درمانی.

4.       ارزیابی نتایج استقرار الگوهای مدیریت کیفیت (EFQM-ISO) در بیمارستانها و بخشهای آموزشی.

5.       ارائه روشها و الگوهای نوین تدریس در گروههای مختلف دانشکده ها.

6.       بررسی قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی در سطح مراکز بهداشت و بیمارستانها.

7.       مطالعه سطح استرس شغلی و سلامت عمومی کارشناسان واحدهای مختلف دانشگاه.

8.       ارزیابی عملکرد واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی با طراحی شاخصهای مناسب.

9.       بکارگیری تکنیکهای هزینه- اثربخشی و هزینه – کارائی در واحدهای دانشگاه.

10.   ارائه الگوهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در دانشگاه.

11.   ارائه الگوهای مدیریت تحول در در واحدهای مختلف دانشگاه.

12.   بررسی وضعیت تعهد سازمانی و انگیزش شغلی پرسنل واحدهای مختلف.

13.   بکارگیری مدلهای شبیه سازی در بیمارستانها.

14.   بررسی وضعیت طرح پزشک خانواده و ارائه راهکارهای مناسب.

6)گروه ارگونومی:

1.          7)كميته بهداشت عمومي وآموزش بهداشت:

1.       طراحي و اجراي مداخلات ماكرو ارگونومي- ميكرو ارگونومي در راستای ارتقاء سلامت و بهره‌وري

2.       طراحی و پیاده سازی طرحهای ارگونومی مشارکتی در سازمانهای مختلف

3.        مداخله ارگونومی در حوادث رانندگی

4.        پيشگيري از آسيب هاي اسكلتي -عضلاني ناشي از كار در صنایع و معادن، ادارات و بخش کشاورزی

5.       نقش ورزش (حرکات کششی و اصلاحی) در پیشگیری از آسیبهای اسکلتی-عضلانی ناشی از کار

6.        ارزیابی و طراحی  ارگونوميک ايستگاه هاي کار در محیطهای صنعتی و اداری

7.        بررسي  ابعاد آنتروپومتريكي جمعیت ایرانی و طراحی بانک اطلاعات

8.       طراحي و ساخت وسايل  و تجهیزات ارگونوميك در راستای ارتقاء بهره وری و سلامت جامعه

9.       ارزيابي ريسك های ارگونومی در فرآيندهاي صنعتي، اداری و خدماتی با روش‌هاي مختلف آناليز ریسک

10.    (OWAS, QEC, RULA, OCRA, NIOSH Lifting Equation, MAC, …)

11.   تدوين و ارائه استاندارهاي ارگونومي در زمینه طراحي و ساخت ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

12.    ارگونومي شناختي و شناسايي و تجزيه و تحليل خطاهاي انساني در مشاغل مختلف

13.   بررسی عوامل روانی و اجتماعی محیط کار

14.   مداخله ارگونومی در بخش بهداشت و درمان

15.   بررسي وضعيت ارگونومي در صنايع استان همدان و کشور

 

1-بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی دستیابی به اهداف ارتقای سلامت در کشور

2-بررسي وضعيت مصرف غذاهاي آماده(در دانشجويان-عموم مردم)

3-بررسی شیوع چاقی، اضافه وزن و لاغری و کم وزنی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان و دانشجویان

4-بررسي وضعيت سوء تغذيه سالمندان در كشور يا استان

5- بررسي وضعيت سوء تغذيه مادران باردار در كشور يا استان

6-تبيين روشهاي مؤثر ارتباطات واطلاع رساني به بيماران

7-بررسي روشهاي ترغيب گروه های مختلف به انجام فعاليت هاي داوطلبانه و افزایش سرمایه اجتماعی  در جهت ارتقای سلامت  

8-بررسی اثر بخشی طرح پزشک خانواده در ارتقاء شاخصهای سلامتی و رضایتمندی مردم.

9-بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان خانه دار و شاغل و ارائه طرحهای مداخله ای بر اساس مدلهای آموزش بهداشت.

10-بررسی هزینه اثر بخشی برنامه های ارتقای سلامت

11-استاندار سازی ابزارهای سنجش در حوزه رفتارهای سلامتی

12-بررسی رضایتمندی زناشویی ارائه و ارزشیابی راهکارهای علمی و عملی با استفاده از مدلهای آموزش بهداشت

13-بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در رابطه با آموزش های جنسی در ارتقای سلامت خانواده ها

14- بررسی آسيبهاي ناشي از حوادث به تفکیک محیط های کاری-  منزل-  مدارس-  جاده ها ودر سطح جامعه در قسمتهاي مختلف شهري و يا رو ستايي استان

15-بررسی آسيبهاي ناشي از حوادث به تفکیک انواع حوادث شامل سوختگيها- سقوط – حوادث ترافيكي- مسموميتها و .....

16-بررسی آسيبهاي ناشي از حوادث به تفکیک گروههاي سني مختلف مثل كودكان- جوانان- سالمندان و....

17-بررسی عوامل مرتبط با آسيبهاي ناشي از حوادث با استفاده از مدلهاي مختلف آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

18-بررسی تاثير مداخلات مختلف از جمله مداخلات آموزشي به منظور پيشگيري از آسيبهاي ناشي از حوادث و ارتقاء ايمني

19- بررسي سيستمهاي مختلف ثبت حوادث و آسيبهاي ناشي ازآن

20-بررسي كيفيت زندگي در گروههاي مختلف

21-بررسي سياستگذاريها در خصو ص ارتقاء سلامت و ارتقاء ايمني در جامعه

بررسي سياستگذاريها در خصو ص ارتقاء ايمني و پيشگيري از آسيبهاي ناشي از حوادث در جامعه

22-بررسی راههای مقابله با تأثیرات منفی فشارهای شغلی خانوادگی، تحصیلی و ... بر سلامت افراد جامعه.

23-تحقیقات کیفی در زمینه عوامل رفتاری و اجتماعی مؤثر بر سلامت و بیماری افراد مختلف جامعه.

24-مطالعه تأثیر رسانه های همگانی بر آگاهی، نگرش و رفتار مردم در مورد موضوعات مرتبط با سلامتی جامعه.

25-طراحی و اجرای مداخلات آموزش در ارتقاء مهارتهای زندگی جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر روانگردان و مشروبات الکلی و سیگار- فعالیت های جسمانی در گروههای مختلف سنی- جنسی و شغلی افراد جامعه.

26-بررسی رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان- مادران باردار و کودکان و آموزش بهداشت مدارس

27-بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر سلامتی Social determinants

28-تعیین میزان بهره مندی از خدمات بخش سلامت

29-بکارگیری مدلها و تئوریها تغییر رفتار در ارتقاء سلامت شغلی کارگران صنایع مختلف.

30-بررسی مسایل مربوط به اعزام حادثه دیدگان، اورژانس ها، مراقبت های پیش بیمارستانی – بیمارستانی مربوط به حادثه و نیز مراقبتهای پس از حادثه و آسیب و بلایای طبیعی

31-بررسی مسایل مربوط به حواث و بلایا و مداخلات مرتبط از جمله مداخلات آموزشی

 

 

 

 

خروج