جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  >  HSR معاونت ها > معاونت درمان > اعضاء HSR 

آقای دکتر ابراهیم جلیلی (رئیس کمیته)

خانم سامره قلیچ خانی (دبیر کمیته)

اعضا کمیته:

آقای دکتر بهرامی

دکتر نفیسه فتوت

خانم شهلا جعفری

ابراهیم دانشیار

دکتر اکبر غیاث

خانم اعظم علی شیرزاد

خانم شیرین رضایی

خانم الهه سوری

خانم زهره موسی رضایی

خروج