جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  >  HSR معاونت ها > معاونت فرهنگی دانشجویی > اعضاء HSR 

خانم دکتر زهرا اصغری (رئیس کمیته)

خانم سهیلا پناهی (دبیر کمیته)

 اعضا کمیته:

آقای دکتر محمدرضا امیری

آقای علی ثقفی

آقای دکتر امیر رحمانی رسا

خروج