صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  >  HSR معاونت ها > معاونت بهداشتی > دبیر HSR 

خانم زهرا اسکندری

سمت : دبیر کمیته HSR معاونت و نماینده معاونت در شورای HSR دانشگاه

شماره تلفن : 34245407-081

آدرس ایمیل : Z.eskandari382.com

خروج