جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > پژوهش در نظام سلامت (HSR)  >  HSR معاونت ها > معاونت بهداشتی > اعضاء HSR 

آقای دکتر منوچهر کرمی (رئیس کمیته)

آقای دکتر علی عطائی (دبیر کمیته)

اعضای کمیته:

خانم دکتر شهلا نوری

خانم دکتر راضیه سادات میرمعینی

خانم دکتر لیدا رفعتی

خانم زهرا اسکندری

خانم طاهره عزیزی مطلق

آقای محمد میرزایی

خانم آرزو کاوه ای

خروج