سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > شورا ها و كميته ها > شورای نشر > معرفی شورای نشر 

اعضاء شوراي نشر دانشگاه عبارتند از  :

  دكتر سعید بشیریان                          معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه                     رئيس شورا

 دكتر علیرضا سلطانیان                          مدیر امور تحقيقات  دانشگاه                            عضو شورا

دكتر محمد فلاح                                 عضو هيئت علمي دانشگاه                             عضو شورا

دكتر حمیدرضا عبدالصمدی                   عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

 دكتر فریبا کرامت                              عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

دكتر کتایون درخشنده                        عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

دکتر ايرج صديقي                              عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

دكتر علیرضا رحمانی                          عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

 دکتر فرشید شمسایی                      عضو هيئت علمي دانشگاه                              عضو شورا

  آقاي مسعود کورکي                        سرپرست انتشارات دانشگاه                             دبير شورا


آئين نامه شوراي تأليف، ترجمه و نشر دانشگاه

به منظور تعيين خط مشي، نحوه پذيرش، چاپ و نشر كتاب، انعقاد قرارداد، تعيين حقوق صاحبان نشر، قيمت گذاري، فروش، اهداء و نظاير آن و همچنين اشاعه علوم و فنون از طريق تشويق و ترغيب اعضاء هيأت علمي دانشگاه و پژوهشگران به تأليف، گردآوري و ترجمه كتب و آثار ارزنده علمي، ادبي، هنري و چاپ اين آثار در راستاي تحقق اهداف متعالي انقلاب فرهنگي شوراي تأليف، ترجمه و نشر دانشگاه تشكيل گرديد.

 

شرايط عمومي پذيرش و نشر كتاب:

1- شوراي نشر هر نوع اثر علمي و تحقيقاتي را كه در زمينه علوم پزشكي و موضوعات مربوطه خواه از طرف اعضاء هيأت علمي و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي همدان و خواه از طرف ساير دانشمندان و محققان نگارش شده باشد با رعايت ضوابط مصوب براي طبع و نشر مي پذيرد.

2- صاحبان آثاري كه مايل به چاپ آثار خود از طريق شوراي نشر دانشگاه علوم پزشكي همدان مي باشند.
مي بايست2 نسخه تايپ شده و خواناي آثار خود را با ذكر منابع و مأخذ به منظور رسيدگي به دفتر شورا تسليم كنند. در خصوص كتب ترجمه اي مترجمين مي بايست ترجمه يك الي 2 فصل از آخرين ويرايش كتاب مورد نظر را به انضمام كپي متون اصلي همان فصول را جهت داوري اوليه و استعلام از وزارتخانه در مورد تكراري نبودن آن ارائه نمايند.

3- شورا مي تواند علاوه بر كتابهايي كه از طرف صاحبان آثار براي چاپ ارائه مي شود خود نيز هرسال تعدادي از آثار خارجي معتبر، كتب مرجع و راهنما را براي ترجمه و موضوعات سودمند فارسي را جهت تأليف به متخصصان امر محول نمايد. حق الزحمه تأليف و ترجمه اين آثار برابر مقررات پرداخت ميشود.

 

دستورالعمل ارايه كتاب:

الف ) تعاريف

1-در اين دستورالعمل « شوراي تاليف، ترجمه و نشر دانشــگاه علوم پزشكي همدان» به اختصار شوراي نشر  خوانده مي شود.

2- طبق تعريف يونسكو (كه مورد عمل شوراي نشر نيز مي باشد)، كتاب به مجموعه اي مكتوب اطلاق مي گردد كه 48 صفحه يا بيشتر باشد (قطع وزيري ، فونت 12 ، فاصله سطرها 3/1). كتابها به سه دسته تأليف، گردآوري و ترجمه تقسيم مي شوند.

3-مجموعه هاي كمتر از 48 صفحه جزوه و يا رساله ناميده مي شوند.

4-مؤلف (Author )، شخص صاحب نظر در يك رشته تخصصي است كه با استفاده از آرا و آثار ديگران به همراه نظرات و تجربيات خود اثري را خلق مي نمايد.

5-گرد آورنده (Compiler)، كسي است كه با دستچين نمودن مواد دستنويسي يا چاپي آثار يك يا چند نويسنده ديگر، اثري پديد آورد.

6-مترجم (Translator) شخصي است كه همه و يا بخشي از يك اثر به زبان مشخص را به زبان ديگري برمي گرداند.

7- كتابي تأليف محسوب مي گردد كه لزوماً 1% و حداقل 1 رفرانس آن مربوط به خود مؤلف باشد، چنانچه هيچيك از رفرانس هاي كتاب متعلق به مؤلف نباشد كتاب گردآوري محسوب ميشود.

 

چاپ كتاب در دانشگاه به دو صورت انجام پذير است

1- تيراژ پايين (زير 1000 نسخه) تكثير توسط دانشگاه. بدون اخذ هزينه از نويسنده و تحويل 10% از كتب به نويسندگان بعنوان حق مؤلف.

2- تيراژ بالا (بيش از 1000 نسخه) چاپ در چاپخانه هاي بخش خصوصي. در صورت تمايل به چاپ كتاب با روش مشاركتي (نويسنده، دانشگاه و بخش خصوصي) طبق آئين نامه مربوطه عمل خواهد شد.

ب) فرآيند داوري و بررسي كتب

1- آثار چاپي، تجديد چاپ و يا ويرايش شده كه به شوراي نشر ارائه مي شود ابتدا توسط اعضاء بررسي و سپس حسب مورد براي داوري علمي به داوران متخصص و منتخب ارجاع مي گردند و نظرات آنان و اصلاحات بعمل آمده از سوي نويسندگان براي تصميم نهايي به شوراي نشر گزارش مي شود، در صورت تائيد شورا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پذيرش علمي و مجوز چاپ كتاب صادر مي گردد.

2- آثاري كه توسط شوراي نشر دانشگاه مورد بررسي قرار مي گيرد و هزينه چاپ آن توسط انتشارات دانشگاه تأمين مي گردد جهت ارزيابي مي بايست حداقل به 1 داور ارسال گردد.

3- براي درخواست هايي كه فقط متقاضي دريافت مجوز لوگوي دانشگاه، شماره كتاب و شابك مي باشند و يا افرادي كه متقاضي دريافت گواهي علمي كتاب هستند نظر 1 داور و تائيديه شوراي نشر دانشگاه كافي مي باشد.

4- حداكثر زمان ارزيابي كتب از سوي داوران 2 ماه تعيين مي گردد.

5- متقاضياني كه پيش نويس كتاب خود را به شورا ارائه داده اند از تاريخ ارسال نظريه داوران حداكثر به مدت 2 ماه مهلت دارند كه اظهارنظر داوران را در پيش نويس كتاب اعمال و موارد اصلاح شده را در متن دقيقاً مشخص نمايند و مطالب را جهت بررسي بعدي به دفتر شورا عودت دهند. در غير اينصورت از فرآيند ارزيابي شوراي نشر خارج خواهند شد.

6- با توجه به درخواست داوران، گواهي داوري كتاب و يا حق الزحمه آن به قرار زير پرداخت خواهد شد.

- حق الزحمه داوري با توجه به رتبه علمي داوران، به ازاي هر صفحه بصورت ذيل تعيين گرديد:

- مربي 3000 ريال، استاديار 4000 ريال، دانشيار و استاد 5000 ريال

 

- گواهي داوري برابر جدول زير محاسبه مي گردد:

كتاب تا 100 صفحه

150-101 صفحه

200-151 صفحه

250-201 صفحه

300-251 صفحه

350-301 صفحه

400-351 صفحه

و الي آخر

100

ساعت كار

125

ساعت كار

150

ساعت كار

175

ساعت كار

200

ساعت كار

225

ساعت كار

250

ساعت كار

--

 

 

ج ) ساختار

1- مطالب بر روي كاغذ A4 و بصورت يكرو و در دو نسخه تهيه شوند.

2- فونت استفاده شده 12 و با خطB نازنين با برنامه Word باشد و فاصله بين سطرها (1.3 Lines) باشد.

3- معمولا كتاب هايي كه توسط دانشگاه چاپ مي گردند داراي قطع وزيري (16×5/23) سانتيمتر مي باشند، لذا اندازه حاشيه ها روي كاغذ A4 بشرح زير می باشد:

 3.5 cm: cm            Bottom: 6 cm        Left: 4.5 cm             Right   Top: 3.5   

4- در مورد كتابهايي كه با تيراژ پايين توسط دانشگاه تكثير ميشوند، عكسها بايستي سياه و سفيد و با زمينه روشن باشند. در صورت ضرورت و نياز به چاپ صفحات رنگي (با تشخیص شورا)، هزينه آن بر حسب مورد توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

5- هزينه چاپ جلد كتبي كه طراحي آنها توسط نويسندگان انجام شده است از سوي دانشگاه پرداخت خواهد شد.

د) ترتيب قرار گرفتن صفحه هاي اوليه كتاب

1- جلد (روي جلد فارسي و پشت جلد لاتين).      2- صفحه بسم الله.             3- صفحه عنوان (Title Page).

4- پشت صفحه عنوان (صفحه شناسنامه) كه شامل موارد زير بوده و در نيمه پائيني صفحه درج مي گردد.

 

 

(الصاق كارت شناسه)

 

 نام كتاب . . .

نام پديد آورنده (مؤلف، گرد آورنده، نويسنده، مترجم) . . .  

ويراستار (در صورت وجود) . . .

محل نشر . . .

ناشر . . .  

سال انتشار . . .  

نوبت چاپ . . .

شمارگان . . .

طراحي و صفحه آرائي . . .

قطع كتاب . . .

شماره كتاب (توسط انتشارات دانشگاه تعيين مي گردد)

شابك . . .

 

5- صفحه تقديم ها (در صورت ضرورت).

6- مقدمه که مي تواند شامل مقدمه نويسنده و نيز مقدمه مترجم (در صورت ترجمه بودن كتاب) باشد.

7- فهرست مطالب.

8- متن كتاب.

9- منابع كه بايستي بر اساس دستورالعمل ونكوور (Vancouver) نگارش شده باشند و به ترتيب استفاده در متن از 1 الي آخر شماره گذاري شوند. بر حسب تمايل نويسنده، مي توان منابع هر فصل را بطور مستقل پس از فصل مربوطه ذكر نمود.

10- ضمايم (در صورت ضرورت).

11- نمايه (Index) در حال حاضر وجود نمايه بسته به تمايل نويسنده مي تواند وجود داشته يا نداشته باشد اما بديهي است كه وجود آن يك ويژگي برجسته هر كتاب است.

12- صفحات قبل از فهرست مطالب (از جمله خود فهرست مطالب) بـا شماره هاي ترتيبي حرفي (يك، دو، سه و الي آخر) و يا الف باء (الف، ب ...) مشخص مي گردند، لذا صفحه 1 كتاب با صفحه مربوطه به شروع متن آغاز شده وتا پايان ادامه مي يابد (منابع، ضمايم و نمايه نيز با ادامه شماره گذاري صفحات كتاب شماره گذاري مي شوند)

13- در مورد كتاب هاي ترجمه شده، علاوه بر موارد فوق بايستي در بيان مقدمه به مشخصات كامل كتاب اصلي شامل نام نويسنده/ نويسندگان، نام كتاب، تاريخ و محل انتشار و نيز نام كامل ناشر  اشاره شود.

 

توجه:

·     كليه مطالب در كتابهاي فارسي بايستي از صفحه فرد شروع شوند و لذا در صورت پايان يافتن مطالب يك بخش در يك صفحه فرد صفحه پس از آن بايستي سفيد گذاشته شود و شماره سريال زوج براي آن خوانده شده اما نوشته نشود و بخش بعدي با صفحه فرد پس از آن آغاز شود.

 

·         شابك (شماره استانـــدارد بين المللي كتاب) علاوه بر پشت صفحه عنوان در پشت جلد        (پايين و سمت راست) نوشته شود.

 

ه) نكات قابل توجه در اولويت قرار گرفتن كتاب ها براي چاپ

1- هماهنگي موضوع كتاب با رشته تخصصي فرد.

2- تازگي مطالب و جديد بودن منابع استفاده شده.

3- عدم وجود كتاب هايي با موضوع مشابه و در دسترس و جديد.

4- قابليت استفاده بيشتر توسط دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاههاي علوم پزشكي به عنوان كتاب درسي و يا كمك درسي.

5- رواني نثر و قابل فهم بودن مطالب ارايه شده.

6-تمام اصطلاحات درمتن با شماره فارسي مشخص و در زير نويس همان صفحه معادل لاتين و يا توضيح لازم نوشته شده باشد. 

 

خروج