سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   English

معرفي كاركنان:

کارشناس مسئول دفتر:
خانم شيرين شريفي
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: بيولوژي سلولي مولكولي
تلفن: 38380267-081

فاكس: 38380131-081
 

شرح وظايف:

·         بررسي مدارك و مكاتبه با مراكز تحقيقاتي داراي موافقت اوليه در دانشگاه به منظور تكميل مدارك

 • بررسی مدارك ارسالی متقاضیان جهت تاسیس مرکز تحقیقات
 • انجام مکاتبات وارسال مدارك به وزارت متبوع جهت تاسیس مرکز تحقیقات
 • بررسی مدارک مراکز تحقیقات متقاضی اخذ موافقت قطعی
 • انجام مکاتبات وارسال مدارك به وزارت متبوع جهت اخذ موافقت قطعی مرکز بررسی پرونده هاي ارسالی مراكز
 • متقاضي و داراي موافقت قطعي جهت تاسیس پژوهشكده
 •  انجام مکاتبات وارسال مدارك به وزارت متبوع جهت تاسیس پژوهشکده
 • پيگيري امور در وزارت متبوع جهت تسريع درتصويب و اخذ موافقت اصولي و قطعي مراكز تحقيقات و پژوهشكده ها
 • پيگيري مصوبات شوراي گسترش آموزش پزشكي وزارت متبوع
 • راهنمايي و ابلاغ دستورالعمل هاي جديد ارزشيابي سالانه مراكزتحقيقاتي
 • بررسي و تائيد نهايي اطلاعات ارزشيابي مراكزتحقيقات درسامانه ارزشيابي مراكزتحقيقاتي
 • ارسال نتايج ارزشيابي ورتبه بندي كشوري ودانشگاهي به مراكز تحقيقاتي ومراجع ذيصلاح
 • بروزرساني سايت دفترتوسعه وهماهنگي مراكزتحقيقاتي
 • بررسی و مكاتبات درخصوص تامين نیاز مراکز تحقیقات به نيروي طرحي، قراردادي، انتقالي و... 
 • هماهنگي و مكاتبات با مراكزتحقيقاتي متقاضي تبديل وضعيت از اصولي به قطعي جهت بازديد كارشناسان وزارت متبوع
 • بررسي درخواست مراكزمتقاضي تغييرعضو موسس/عنوان مركزتحقيقاتي 
 • مكاتبات با وزارت متبوع جهت تغييرعضوموسس/عنوان مركزتحقيقاتي
 • هماهنگي وبرگزاري كارگاه جهت كارشناسان ارزشيابي مراكزتحقيقاتي
 • امورمربوط به صدورابلاغ جهت روسا و اعضاي هيات علمي مراكزتحقيقاتي
 • امورمربوط به تصويب چارت تشكيلاتي مراكزتحقيقاتي
 • صدورگواهي جهت مجريان وهمكاران طرح­هاي تحقيقاتي مصوب معاونت تحقيقات وفناوري 
 • جوابدهي به ارباب رجوع بصورت حضوري و تلفني