سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مديريت اطلاع رساني پزشكي منابع علمی > اداره آموزش و توانمندسازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > برنامه کارگاه 95 > کارگاه های دانشجویان 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویا ن تحصیلات تکمیلی   در سال 1395


ردیف

عنوان کارگاه

زمان

مدرس

گروه هدف

ظرفیت کارگاه

فایل آموزشی

لیست حضور و غیاب ارزیابی تاییدیه

1

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی  Clinical Key

95/1/28

آقای خراباتی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر 

2

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی  Web Of Science

95/1/29

خانم گیتی 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

 

3

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی  Ovid

95/1/30

خانم فضلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 


 

4

نگارش و انتشارات مقالات علمی

95/2/6

خانم دکتر اکرم رنجبر

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

5

مدیریت منابع End Note

95/2/8

خانم نفیسه رضایی 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

 

6

جستجوی منابع الکترونیکیProQuest

95/2/13

خانم آرزو فرهادی 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 


 

7

آشنایی با  تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

95/2/19

خانم دکتر فرهادیان

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

8

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی  Pubmed

95/2/21

خانم فضلی  

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

 

9

آشنایی با مرور ساختارمند Systematic Review  

95/2/29

95/2/30

آقای دکتر پورالعجل 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

10

آشنایی باجستجوی منابع الکترونیکی Scopus

95/3/8

خانم آناهیتا گیتی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 


 

11

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی  Science Direct

95/3/11

خانم فضلی  

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

 
10 آشنایی با مدیریت منابع Mendeley 95/7/18 دکتر منوچهر کرمی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر  

11

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی  Scopus

95/7/26

خانم

آناهیتا گیتی 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

 
12 Homology Modeling   درطراحی دارو و محصولات بیولوژیک  95/8/8 آقای محسنی  دانشجویان داروسازی و پزشکی و بیوتکنولوژی 40نفر
 
13 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Clinical Key 95/8/9 آقای خراباتی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

 
14 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی PubMed 95/8/15 خانم رضایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 40نفر  
15
آشنایی با نگارش و انتشار مقالات علمی  95/8/19 خانم دکتر رنجبر

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

 
16 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Ovid 95/8/22 خانم فضلی  دانشجویان تحصیلات تکمیلی 40نفر  
17
آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع EndNote 95/8/23 آقای دکتر لیلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 

 
18 آشنایی با روش تحقیق کیفی 95/8/24 خانم دکتر پارسا دانشجویان تحصیلات تکمیلی 40نفر
19 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی ScienceDirect 95/8/26 خانم گیتی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر 
20 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Up To Date 95/9/14 آقای خراباتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 40نفر  
21 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Scopus 95/9/15 خانم گیتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 40نفر  
22 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Web Of Sciense 95/9/17 خانم گیتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 40نفر  
23

نگارش وانتشار مقالات علمی

95/11/13

95/11/14

آقای دکتر جلال پورالعجل

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر

 


 
24 آشنایی با نرم افزارEndNote پیشرفته 95/11/16 آقای دکتر مصطفی لیلی  دانشجویان تحصیلات تکمیلی 40نفر  
25 جستجوی منابع الکترونیکی Web Of Science 95/11/17 خانم دکتر فرزانه فضلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر 
26 آموزش Stata

95/11/19

95/11/20

آقای دکتر پورالعجل دانشجویان تحصیلات تکمیلی 40نفر
 
27 جستجوی منابع الکترونیکی Embase 95/11/23 آقای خراباتی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر


 
28 نمونه گیری ، تصادفی سازی و حجم نمونه Sampling

95/11/27

95/11/28

آقای دکتر پورالعجل دانشجویان تحصیلات تکمیلی 40نفر  
29

ترجمان دانش و کاربست

نتایج پژوهش
95/12/3

آقای دکتر

منوچهر کرمی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

40نفر


 
30 نقد وداوری مقالات علمی 95/12/4 آقای دکترجلال پورالعجل دانشجویان تحصیلات تکمیلی 40نفر


خروج