سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مديريت اطلاع رساني پزشكي منابع علمی > اداره آموزش و توانمندسازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی > برنامه کارگاه 95 > کارگاه های اعضای هیأت علمی 

                    فهرست عناوین دوره های آموزشی" اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه اعضای هیات علمی  در سال 1395

ردیف

عنوان کارگاه

زمان

مدرس

گروه هدف

ظرفیت کارگاه

فایل آموزشی

لیست حضور و غیاب فرم ارزیابی تاییدیه

1

آشنایی با سامانه علم سنجی  

95/2/27

آقای دکتر منوچهر کرمی

اعضای محترم هیات علمی   

40

 

 

2

ترجمان دانش و کاربست نتایج پژوهش

95/3/10

آقای دکتر منوچهر کرمی

اعضای محترم هیات علمی   

40

 


 

3

مقدمه و آشنایی با کلیات روش تحقیق

95/5/2

آقای دکتر منوچهر کرمی

اعضای محترم هیات علمی   

40

 

 

4

جستجو در منابع الکترونیکی

95/5/3

خانم فضلی

اعضای محترم هیات علمی   

40

 

 

5

جستجو در منابع الکترونیکی

95/5/4

خانم فضلی

اعضای محترم هیات علمی   

40

 

 

6

آشنایی با سامانه ژیرو و ثبت پروپوزال

 

 

95/5/5

آقای دکتر منوچهر کرمی

اعضای محترم هیات علمی   

40

 

 

7

تدوین پیشنویس مقاله و ارسال برای مجلات

95/5/6

آقای دکتر منوچهر کرمی

اعضای محترم هیات علمی   

40

 

8 نگارش و انتشار مقالات علمی  95/9/22 آقای دکتر منوچهر کرمی و خانم دکتر اکرم رنجبر

اعضای محترم هیات علمی  

40

9 کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش 95/9/3

آقای دکتر جلال پورالعجل

آقای دکتر افشین فرهانچی
اعضای محترم هیات علمی   40

 

 

 

10 کارگاه نقد و داوری مقالات مجلات 95/10/15 دکتر جلال پورالعجل اعضای محترم هیات علمی   40

11 مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک (ویژه ارتقاء 95/10/28

دکتر منوچهر کرمی

خانم فرزانه فضلی

آقای دکتر مصطفی لیلی

خانم آناهیتا گیتی
اعضای محترم هیات علمی   40

 

12 روش و مدیریت تحقیق (ویژه ارتقاء 95/10/29

دکتر جلال پورالعجل

دکتر منوچهر کرمی

دکتر نادر
اعضای محترم هیات علمی   40

 

13 آشنایی با Evidence Based Medicine 95/12/21 آقای دکتر امین دوستی اعضای محترم هیات علمی
40

14 آشنایی با Evidence Based Medicine 95/12/22 آقای دکتر منوچهر کرمی اعضای محترم هیات علمی 40


خروج