سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > شورا ها و كميته ها > شورای پژوهشی  > آئین نامه شورا 

ماده 22- به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت هاي پژوهشي ، شورا ي پژوهشي تشكيل مي شود.

ماده 22- اعضاي شوراي پژوهشي عبارتند از:

الف) معاون پژوهشي دانشگاه

ب) معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه

ج) معاونان پژوهشي يا نمايندگان دانشكده و پژوهشكده ها

د) يك محقق از هر يك از واحد هاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه با معرفي رئيس دانشگاه (در صورتي كه واحد مستقل باشد) و با معرفي رئيس دانشكده وآموزشكده (چنانچه واحد جزو دانشكده وآموزشكده باشد)

ه)دوتن از چهارتن اعضاي هيأت علمي ، صاحب فعاليت هاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تصويب شوراي دانشگاه.

ماده 23- وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارت است از:

الف) همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رئيسه.

ب) ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله:

- بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه

- هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه

- مشاركت با بخس خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه

- بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور ، منطقه واستان و چگونگي همكاري دانشگاه ومراكز صنعتي.

ج) تهيه وتدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق.

د) بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش.

ه)پيشنهاد چگونگي آگاه نمودن استاد از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزش

و) تهيه و تدوين آيين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط

ز) بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي دهد.

ح) تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه

ط) ترغيب وتشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي.

ي) پيشنهاد آيين نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه.

ك) ارزيابي ميزان تونمندي علمي و سنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه ، از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ويژه.

ل) تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور

م) برنامه ريزي فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي.

ن) پيشنهاد  اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه.ر

خروج