صفحه اصلی > شیوه نامه و فرم های پژوهشی > آئين نامه هاي پژوهشي > آیین نامه های کمیته اخلاق > مصوبه جدید در مورد طرحهای کارآزمایی بالینی 

با عنايت به نامه شماره 61/3/پ 86 ص مورخ 21/1/86 معاونت محترم تحقيقات و فناوري (( به طرحهاي کارآزمايي باليني فقط در صورتيکه مجوز کميته اخلاق را داشته باشند امتياز تعلق مي گيرد. ))

خروج