صفحه اصلی > شیوه نامه و فرم های پژوهشی > آئين نامه هاي پژوهشي > آیین نامه تاسیس گروه پژوهشی 

 

آئين نامه تأسيس گروه پژوهشي

 

بر اساس دستورالعمل اجرايي مصوب يکصدوپنجاهمين جلسه مورخ 30/2/1381 شوراي نظارت ، ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي ، به منظور تشويق و ترغيب اعضاي هيئت علمي دانشگاه در راستاي حرکت به سوي تأسيس مراکز تحقيقاتي و ايجاد بستر مناسب براي تحقيقات و جهت دار نمودن پروژه ها آيين نامه ذيل تنظيم گرديده است.

به منظور تشويق و حمايت از مراکز تحقيقاتي تا مرحله اخذ مجوز موافقت اصولي بر اساس دستورالعمل ذکر شده درخواستهائي که به معاونت پژوهشي ارسال مي گردد در صورتيکه واجد شرايط در بندهاي ذيل باشند براي مدت يکسال به عنوان گروه پژوهشي شناخته خواهند شد :

1-  دارا بودن 5 عضو هيئت علمي که تخصص آنها با رشته فعاليت مرکز تناسب داشته ضمن اينکه طي 5 سال گذشته واحد شرايط ذيل نيز باشند:

الف ) حداقل در دو طرح تحقيقاتي مصوب و مرتبط با زمينه فعاليتهاي گروه پژوهشي مورد درخواست همکاري داشته و در يک طرح آن مجري باشد.

ب ) حداقل يک مقاله تحقيقاتي در مجلات معتبر علمي- پژوهشي منتشر نموده باشد و در آن نويسنده نفر اول باشد. لازم بذکر است که هيئت مؤسس بايد حداقل 8 مقاله علمي در مجلات معتبر به چاپ رسانيده باشند.

ج ) هر يک از اعضاء راهنمائي حداقل يک پايان نامه را به عهده داشته باشد و يا حداقل 2 خلاصه مقاله او در مجموعه مقالات کنگره ها و سمينارهاي معتبر کشوري يا بين المللي به چاپ رسيده و يا ترکيبي از اين دو فعاليت را داشته باشد.

2-  گروه هاي پژوهشي مي توانند با مشارکت چند گروه علمي دانشگاه شکل بگيرد و به هر حال بيش از نيمي از اعضاء مؤسس آن لازم است که در آموزش دوره هاي فوق ليسانس و تخصصي به عنوان مدرس همکاري داشته باشند.

3-  تأسيس گروه پژوهشي بايستي با رشته هاي تحصيلات تکميلي و دستياري هماهنگي داشته باشد و يا در رشته هايي تأسيس گردد که جزو اولويتهاي ايجاد دوره هاي تحصيلات تکميلي قرار داشته باشند.

4-  اين گروهها مي توانند طرح هاي تحقيقاتي مرتبط با عنوان گروه پژوهشي خود را پس از تصويب در گروه پژوهشي مستقيماً به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال دارند. لازم به ذکر است که اينگونه طرح ها لازم است جزو اولويتهاي پژوهشي دانشگاه بوده و ترجيحاً از نوع تحقيقات تجربي و مداخله اي باشند.

تبصره : سقف مجاز ريالي براي اينگونه طرح ها همه ساله از طريق شوراي پژوهشي دانشگاه تعيين ميگردد.

5-  جهت تمديد فعاليت به عنوان گروه پژوهشي هر گروه مي بايست سالانه حداقل 2 طرح تحقيقاتي جديد مرتبط با فعاليت مرکز در دست اجرا داشته باشد.

6-  ادامه فعاليت در سالهاي بعد مستلزم چاپ حداقل يک مقاله مرتبط با طرح طي يکسال پس از پايان طرح در مجلات معتبر داخلي و يا خارجي مي باشد.

7-  تمديد مجوز گروه براي سال بعد منوط به ارزشيابي فعاليت گروه در سال قبل مي باشد و اين ارزشيابي توسط شوراي پژوهشي دانشگاه انجام مي شود.

8-    ساير موارد بر اساس دستورالعمل مورخ 30/2/81 وزارت متبوع مي باشد.

9-   گروه پژوهشي مورد نظر در اين آئين نامه بر اساس استفاده بهينه از امکانات و تسهيلات موجود در دانشگاه شکل ميگيرد و اعتبار خاصي براي آن تخصيص داده نمي شود.

10-  لازم است اساسنامه گروه پژوهشي پس از بررسي و تصويب اوليه در شوراي آموزشي پژوهشي دانشکده اي که گروه در آن مستقر مي باشد، جهت بررسي و تصميم نهايي در شوراي پژوهشي دانشگاه به معاونت پژوهشي ارسال گردد.

تبصره : از لحاظ تشکيلات اداري گروه پژوهشي زير نظر دانشکده اي قرار دارد که گروه پژوهشي را پيشنهاد داده است.

11-  جهت تعيين مسئول گروه پژوهشي از طريق اعضاء هيئت علمي مؤسس دو نفر از اعضاء گروه انتخاب ، پس از تأييد رئيس دانشکده جهت صدور ابلاغ مسئوليت گروه به معاون پژوهشي دانشگاه پيشنهاد ميگردد و براي مدت دو سال حکم مسئول گروه براي يکي از افراد پيشنهادي صادر مي شود.

اين آئين نامه در تاريخ 26/9/82 در 11 بند و 2 تبصره به تصويب شوراي دانشگاه رسيد.

خروج