سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی معاونتها > اولویت های تحقیقاتی معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 

ف )   اولویت های تحقیقاتی معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه

ف-1-1.مطالعات مداخله اي در زمينه افزايش انگيزه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي به تفكيك بخش هاي مختلف

ف-1-2.مطالعات مداخله اي در زمينه افزايش رضايت شغلي كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-3.بررسي عوامل موثر بر جذب و نگهداري نيروي انساني و ارائه مداخلات مناسب آن در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-4.بررسي نقش و جايگاه نظام پيشنهادات در ارتقاء سطح عملكرد كاركنان و طراحي مداخلات جهت افزايش كارآيي آن دردانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-5.بررسي الگوهاي سنجش شاخص هاي بهره وري و كارآيي ارائه خدمات در سطوح ستادي و اجرايي در واحدهاي حوزه معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-6.طراحي مداخلات لازم جهت كاهش مرخصي هاي استعلاجي و درخواست از كارافتادگي كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-7.طراحي مداخله در جهت كنترل وضعيت پاس هاي پرسنل (اداري و شخصي) در مجموعه دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-8.بررسي مداخله اي در جهت كاهش ميزان تخلفات اداري در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-9.بررسي گلوگاه هاي فساد اداري دردانشگاه علوم پزشكي همدان و ارائه راهكار جهت كاهش و كنترل فساد اداري

ف-1-10.بررسي نحوه بروز مفاسد اقتصادي در اجراي طرح هاي عمراني و راهكارهاي مقابله با آن

ف-1-11.ارائه مدل مديريت مصرف انرژي متناسب با خصوصيات هر گروه از بيمارستان ها

ف-1-12.ارائه مدل مناسب جهت مديريت نگهداشت تجهيزات و تأسيسات بيمارستان ها

ف-1-13.اصلاح الگوي مصرف و صرفه جوئي در حاملهاي انرژي قبل و بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

ف-1-14.بررسي ميزان واقعي كاهش هزينه ها در نتيجه تأمين خدمات تايپ و تكثير نامه ها و جزوات و ساير مدارك از طريق بخش خصوصي در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-15.بررسي ميزان واقعي كاهش هزينه ها در نتيجه ارائه خدمات تهيه و سرويس غذايي بيمارستان ها از طريق واگذاري به بخش خصوصي در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-16.بررسي مقايسه اي ميزان كاهش هزينه هاي حمل و نقل واحدهاي تابعه دانشگاه از طريق بخش خصوصي در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-17.بررسي مداخله اي در جهت ارتقاي نحوه اجراي مأموريتهاي اداري در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-18.انجام ارزيابي متوازن (BSC) و بررسي منافع حاصل از آن در واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي

ف-1-19.ارزيابي ميزان كارآيي و اثربخشي يكپارچه سازي نرم افزارهاي بودجه، مالي، هزينه گذاري، اموال و اداري دانشگاه علوم پزشكي در راستاي پيشبرد اهداف و لينك نمودن كليه نرم افزارهاي مورد عمل با نرم افزار نظام نوين مالي

ف-1-20.طراحي مداخله اي در جهت ارتقاي شيوه ثبت درآمدهاي دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-21.بررسي كارايي و اثربخشي اطلاعات خروجي حسابداري تعهدي در مقايسه با سيستم پرداخت نقدي در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-22.بررسي ارائه راه حل جامع براي ساماندهي اموال منقول و غير منقول دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-23.بررسي و نيازسنجي نيروهاي متخصص فني به نسبت نوع سيستم تأسيساتي و زيربناي ساختماني تحت سرويس و نگهداري و نيازسنجي ابزار آلات موردنياز تأسيسات و رابطه آنها با هزينه هاي نگهداري و تعميراتي در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-24.مطالعه تطبيقي مصالح نوين ساختماني و پيشنهاد روش هاي اجرايي منطبق با وي‍ژگي هاي محيطي، اقليمي و معماري منطقه و بررسي ميزان رضايت پرسنل و ارباب رجوع در ساختمان هاي با مصالح سنتي و مصالح پيش ساخته در مراكز بهداشتي و خانه هاي بهداشت در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-25.بررسي ميزان انطباق برنامه هاي آموزش ضمن خدمت با نيازهاي مهارتي حرفه اي در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-26.بررسي نقش و جايگاه نظام پيشنهادات در ارتقاء سطح فرايندها در دانشگاه علوم پزشكي همدان

ف-1-27.بررسي وضعيت املاك اداري و مسكوني و زمين هاي محصور و غير محصور دانشگاه علوم پزشكي همدان از حيث سند مالكيت و سطح زير بنا و قدمت

ف-1-28.بررسي قيمت تمام شده خدمات ارائه شده در يك واحد بهداشتي (خانه بهداشت).

ف-1-29..مطالعات مداخله اي در زمينه درآمد و هزينه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه و ارائه راهكارهاي كاربردي در اين زمينه.

1-      ارتقا سيستم اداري و اتوماسيون

ف-2-1.بررسي تاثير انتقال واحد رسيدگي به اسناد مالي به واحدهاي تابعه

ف-2-2.طرح بررسي ميزان تطابق پست و مشاغل كاركنان با مدرك تحصيلي

ف-2-3.بررسي تطابق مناقصات برگزار شده با آئين نامه معاملات

ف-2-4.بررسي تاثير مكانيزه نمودن مراحل بودجه ريزي

ف-2-5.بررسي تعيين بودجه مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان با روش بودجه ريزي عملياتي

ف-2-6.بررسي فرآيند پيشنهاد و دريافت اعتبارات

ف-2-7.اعتباريابي الگوهاي نياز سنجي آموزش هاي ضمن خدمت كوتاه مدت

ف-2-8.بررسي عوامل موثر بر افزايش كيفيت آموزش هاي ضمن خدمت كوتاه مدت

ف-2-9.بررسي عوامل مؤثر در ميزان مشاركت كاركنان در فرايند كار(تصميم گيري، نظارت و اجرا )

ف-2-10.بررسي و تدوين سيستم جامع ارتقاي شغلي كاركنان شاغل

ف-2-11.بررسي موانع اجراي نظام اتوماسيون اداري و مالي در دانشگاه

ف-2-12.بررسي نقش مديريت كيفيت در بهبود فعاليت هاي معاونت توسعه و ارائه الگوي مناسب

2-     اولويت‌ها ي پژوهشي حوزه آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه

ف-3-1.بررسی مشکلات موجود در اجرای برنامه نیازسنجی كاركنان دانشگاه

ف-3-2.بررسی نیازهای آموزشی کارکنان دانشگاه

ف-3-3.بهينه سازی سيستم های نيازسنجی آموزشی کارکنان دانشگاه

ف-3-4.مطالعه و بررسی روش های واگذاری خدمات آموزشي به بخش خصوصي

ف-3-5.طراحی شاخص هاي میزان اثربخشي آموزش كاركنان در حوزه هاي مختلف دانشگاه

ف-3-6.تاثیر مداخله آموزشی برميزان آگاهی و نگرش كاركنان دانشگاه

ف-3-7.مقایسه تاثیرروش های حضوری و غیر حضوری و تلفیقی (حضوری و غیر حضوری)بر آگاهی و نگرش كاركنان دانشگاه

ف-3-8.بررسی شيوه های بهره گيری از فناوری های نوين در راستای تسهيل گردش اطلاعات آموزشي وتوانمندی منابع انسانی

ف-3-9.طراحی مدل ارتقاء توانمندی کارکنان

ف-3-10.طراحی، اجرا و ارزيابي نظام توانمندسازی کارکنان

ف-3-11.طراحی و استقرار شبکه توانمندسازی کارکنان

ف-3-12.مهندسی مجدد ساختار سازمانی واحدهاي آموزش كاركنان در دانشگاه متناسب با ساختارهای توانمند همتراز

ف-3-13.تبيين ‌مشخصات يک محيط کاری مناسب برای افزايش تاثير آموزشها و توانمندسازی كاركنان

ف-3-14.مطالعه و بررسی نقش دولت الکترونيک در توانمندسازی کارکنان دانشگاه و شناخت موانع موجود

ف-3-15.طراحی مجدد فرآيندهای انجام امور آموزش كاركنان  در دانشگاه در راستای توانمند سازی کارکنان و مديران

ف-3-16.طراحی مدل بهبود مستمر خدمات آموزشي و زيرساخت هاي الکترونيکی جهت توانمندسازي كاركنان

ف-3-17.بررسي ميزان كارآمدي شبکه الكترونيك اجرا شده جهت توانمندسازی کارکنان

ف-3-18.بررسی و ارائه مدل های استاندارد در لايه های مختلف نظام آموزش كاركنان   

ف-3-19.بررسي  عوامل موثر بر افزايش ميزان رضايت كاركنان ازدوره هاي  آموزشي

ف-3-20.بازنگري فرايندهاي مربوط به انتخاب مدرسين و شيوه تدريس و تدوين شاخصهاي مناسب آن

ف-3-21.ساماندهی انبارها از لحاظ نگهداری و چیدمان کالا با حداقل ضرر و زیان

ف-3-22.ساماندهی مأموریت های درون شهری و برون شهری با حداقل زمان و هزینه و بالاترین رضایمندی

ف-3-23.اصلاح در سازمان ارسال و مراسلات نامه ها به حداقل زمان ممکن (روزانه) و بدون هر گونه خطا و اشتباه در تحویل

ف-3-24.ساماندهی وضعیت پرسنل خدماتی از نظر وسعت فعالیت کیفیت خدمت و میزان دریافتی

ف-3-25.ساماندهی وضعیت تأسیسات اداری- آموزشی و منازل سازمانی به نحویکه با حداقل هزینه و زمان بالاترین بهره وری وجود داشته باشد

ف-3-26.تغییر در سیستم خرید کالا و خدمات با حداقل زمان- بالاترین کیفیت و حداقل قیمت

ف-3-27.ساماندهی دبیرخانه مزایدات و مناقصات به نحوی که کلیه مزایدات و مناقصات در اولین نوبت برگزاری به تغییر به سد و مجوزهای مربوطه در حداقل زمان ممکن صادر گردد.

خروج