سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی > اولویتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی  

ذ ) اولویتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

1)گروه پژوهشي مدلسازي بيماريهاي واگير :

ذ-1-1. شناسايي مناطق وگروههاي پر خطر از نظر بيماريهاي واگير دار و عوامل خطر ساز آنها.

ذ-1-2. تخمين و پيش بيني بار بيماري هاي واگيردار و ارزيابي مقايسه اي عوامل خطر ساز آن.

ذ-1-3. مدلسازي بيماريي هاي واگير.

ذ-1-4. بررسي اثر بخشي واكسن ها و برآورد اثرات مستقيم و غير مستقيم واكسن ها.

ذ-1-5. نظام مراقبت از بيماري هاي واگير:رويكردها،تجزيه و تحليل داده ها و ارزشيابي.

2)گروه پژوهشي سلامت محيط:

ذ-2-1. کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در بهداشت محیط و محیط زیست.

ذ-2-2. مطالعه و بررسی استفاده از فن آوری های نوین در کنترل آلاینده های محیطی.

ذ-2-3. ارائه طرح های زیر بنائی بهداشت محیطی در راستای ارتقا سطح سلامت جوامع شهری و روستائی استان.

ذ-2-4. ارائه طرح های کنترل آلاینده های محیطی ناشی از صنایع استان.

ذ-2-5. پایش آلاینده های زیست محیطی.

ذ-2-6. تدوين و ارائه استانداردهاي زيست محيطي.

ذ-2-7. طراحي، ساخت و توليد محصولات، نرم افزارها و تجهيزات بهداشت محيط.

3)گروه پژوهشي سلامت كار:

ذ-3-1.ارزيابي وكنترل حوادث شغلي.

ذ-3-2. ارزيابي وكنترل حوادث فيزيكي در محيط كار.

ذ-3-3.كاربرد فناوريهاي نوين (نانو و بيو) در كنترل آلاينده هاي هوا.

ذ-3-4.بررسی سموم در شاخص های بیولوژیکی بدن و ارتباط آنها با انتشار در هوا.

ذ-3-5.بررسی عوامل ارگونومیک در محيط كار و طراحي مداخلات ارگونوميك.

ذ-3-6.ارزيابي و كنترل آلاينده هاي شيميايي و بيولوژيك محيط كار.

ذ-3-7.تدوين و ارائه استاندارهاي شغلي محيط كار.

ذ-3-8.بررسی عوامل روانی و اجتماعی محیط کار.

ذ-3-9.طراحي، ساخت و توليد محصولات، نرم افزارها و تجهيزات بهداشت حرفه اي.

4)گروه پژوهشي مديريت تحول وبهبود كيفيت در نظام سلامت:

ذ-4-1.مطالعه تطبیقی مدلهای نوین مدیریت تحول (تغییر) در بخشهای مختلف دانشگاه و ارائه الگوی مناسب.

ذ-4-2. تدوين استراتژیهای مناسب مدیریت تحول و مدیریت دانش با تاکید بر خلاقیت و نوآوری در واحدهای مختلف دانشگاه.

ذ-4-3. ارائه طرحهای مداخله ای جهت بهبود کیفیت فرآیند های آموزشی، پژوهشی و بهداشتی درمانی.

ذ-4-4.مطالعه الگوهای اجرائی مدیریت کیفیت فراگیر و  EFQM در بخشهای مختلف دانشگاه و ارائه روش اجرائی مناسب.

ذ-4-5.بررسی امکان سنجی و استقرار الگوهای مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در بخشهای مختلف دانشگاه.

ذ-4-6.بررسی  خلاقیت و هوش عاطفی(هیجانی) و تاثیر آنها در اثربخشی و موفقیت مدیران، کارکنان و دانشجویان.

ذ-4-7.بررسي فرهنگ سازماني و یگانگی فرد و سازمان وتاثير آنها بر عملكرد واحدها.

ذ-4-8.بررسی مدلهای مختلف مدیریت استراتژیک (برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی) و ارائه الگوی مناسب در بخشهای مختلف دانشگاه.

ذ-4-9.مطالعه سطح استرس شغلي ، مشارکت و خلاقیت پرسنل واحدهاي دانشگاه.

ذ-4-10.بررسی و  امکان سنجی اجرای الگوهای نوین مدیریتی نظیر Six Sigma,،QFD، SPC، مهندسی مجدد فرآیندها،

در واحد های دانشگاه.

ذ-4-11. تحقیقات کیفی در زمینه طراحی و ارائه الگوهای مدیریت و برنا مه ریزی در بخشهای مختلف دانشگاه.

ذ-4-12.ارائه راهکارهای مناسب جهت مستند سازی فرآیند ها و نتایج سیستم بهداشتی درمانی.

ذ-4-13.بررسی سبکها و الگوهای موفق مدیریت در کلاس.

ذ-4-14.ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه و توانمند سازی مدیران وکارکنان. 

ذ-4-15.شناسايي و اولويت بندي انتظارات و توقعات مشتريان و سنجش سطح رضايتمندي آنها.

5) گروه پژوهشي مطالعات رفتار و ارتقاء سلامت:

ذ-5-1.سلامت روان و سلامت كودكان( بررسي وضعيت موجود و برنامه هاي مداخله اي آموزشي).

ذ-5-2.سلامت نوجوانان و جوانان( بررسي وضعيت موجود وبرنامه هاي مداخله اي آموزشي).

ذ-5-3. سلامت و تغذيه سالمندان( بررسي وضعيت موجود و تعيين مشكلات و برنامه هاي مداخله اي آموزشي).

ذ-5-4.سلامت مادران و مادران باردار و نوزادان ‌دركشور يا استان(بررسي وضعيت موجود،كيفيت مراقبتها وبرنامه هاي مداخله اي آموزشي).

ذ-5-5.پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي .

ذ-5-6.تغذيه و رژيم هاي غذايي در كودكان و نوجوانان.

ذ-5-7.فعاليت فيزيكي در گروه هاي مختلف ( بررسي وضعيت موجود ، تعيين مشكلات و برنامه هاي مداخله اي آموزشي) .

ذ-5-8.سوء مصرف مواد مخدر و دخانيات(شيوع مصرف انواع مواد ، راههاي پيشگيري وبرنامه هاي مداخله اي آموزشي).

 ذ-5-9.سرطانها (پيشگيري ، باز تواني).

ذ-5-10. توانمندسازي مردم در رابطه با کنترل بيماري ها (واگير و غير واگير) و خود مراقبتي در بيماريهاي غير واگير.

ذ-5-11.رفتارهاي پرخطر و را ههاي کاهش رفتارهاي پرخطر.

ذ-5-12.توانمند سازي شوراهاي اسلامي شهر و روستا  براي بهبود سلامت مردم.

ذ-5-13.ارائه الگوي جلب مشارکت مردم درکنترل بيماريها (واگير و غير واگير).

ذ-5-14.اختلالات وزن(چاقی، اضافه وزن و لاغری و کم وزنی و عوامل مرتبط با آن ).

ذ-5-15.بررسی هزینه اثر بخشی برنامه های ارتقای سلامت.

ذ-5-16.استاندار سازی ابزارهای سنجش در حوزه رفتارهای سلامتی

ذ-5-17.برنامه هاي مداخله اي آموزش و مشاوره ازدواج. 

ذ-5-18.مطالعه موانع فرهنگی و اجتماعی در رابطه با آموزش های جنسی در ارتقای سلامت خانواده ها.

ذ-5-19.مطالعه آسيبهاي ناشي از حوادث ( محیط های کاری، منزل،  مدارس،جاده ها و سوختگيها، سقوط ،حوادث ترافيكي، مسموميتها و...) با استفاده از مدلهاي مختلف آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت.

ذ-5-20.سيستمهاي ثبت حوادث و آسيبهاي ناشي از آن.

ذ-5-21.سياستگذاريها در خصو ص ارتقاء سلامت و ارتقاء ايمني در جامعه

ذ-5-22.تحقیقات کیفی در زمینه عوامل رفتاری و اجتماعی مؤثر بر سلامت و بیماری افراد مختلف جامعه.

ذ-5-23.تأثیر رسانه های همگانی بر آگاهی، نگرش و رفتار مردم در مورد موضوعات مرتبط با سلامتی جامعه وروشهاي موثر ارتباطات واطلاع رساني به بيماران.

ذ-5-24.ارتقاء مهارتهای زندگی در گروههای مختلف سنی، جنسی و شغلی.

ذ-5-25.بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان، مادران باردار و کودکان.

ذ-5-26.بکارگیری مدلها و تئوریها تغییر رفتار در ارتقاء سلامت شغلی کارگران صنایع مختلف.

خروج