صفحه اصلی > مدیریت امورتحقيقات  > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی > اولویتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات دندانپزشکی  

د ) اولویتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

د-1-1.فناوری نانو و مواد دندانی.

د-1-2.بیماریها و ناهنجاریهای دهان، فک و صورت.

د-1-3.لیزر و تحقیقات بیومولکولی در دندانپزشکی.

خروج