سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1393 > اولویتهای تحقیقاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

ض )   اولویت های تحقیقاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (E.D.C)

ض-1-1.تعیین معیار و شاخص های آموزش بالینی در مراکز و بیمارستانهای آموزشی

ض-1-2.تعیین معیار و شاخص های آموزش بالینی متناسب با نقش فارغ التحصیلان

ض-1-3.تعیین شاخص های ادغام آموزش پزشکی با نظام ارائه خدمات سلامت

ض-1-4.اجرای استانداردهای ملی مدیریت کیفیت آموزش

ض-1-5.اولویت سنجی کارگاههای توانمند سازی مورد نیاز اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان

ض-1-6.بررسی نتایج ارزشیابی کارگاههای توانمند سازی اساتید

ض-1-7.بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان ( به تفکیک هر دانشکده )

ض-1-8.بررسی چالش ها و موانع موجود در فعالیت های آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه ( بالینی و غیربالینی)

ض-1-9.تاثیر کارگاههای توانمند سازی برگزار شده بر عملکرد اساتید( در حیطه های آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی )

ض-1-10.بررسی تحقق اهداف آموزشی

ض-1-11.بررسی انگیزه تحصیلی در دانشجویان

ض-1-12.بررسی انگیزه کاری در اعضاء هیات علمی

ض-1-13.بررسی تاثیر بکارگیری روشهای نوین تدریس و ارزشیابی

ض-1-14.پروژه های بسط و توسعه جو علمی در دانشگاه

ض-1-15.مقایسه فضاهای آموزشی موجود در دانشگاه با استانداردهای مربوطه

ض-1-16.نیازسنجی نیروی انسانی هیات علمی و غیرهیات علمی در حوزه های آموزشی

ض-1-17.مداخلات بهبود کیفیت آموزشی ( بالینی و غیر بالینی )

ض-1-18. مداخلات بهبود کیفیت ارزشیابی ( بالینی و غیر بالینی )

ض-1-19.آسیب شناسی فعالیت های آموزشی اعضاء هیات علمی

ض-1-20. مکانیزاسیون تصحیح ، تجزیه و تحلیل آزمونها

خروج