صفحه اصلی > شیوه نامه و فرم های پژوهشی > آئين نامه هاي پژوهشي > سقف تفویض اختیار بودجه پژوهشی 

سقف تفویض اختیار بودجه پژوهشی پژوهشکده ها،  مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و واحدهای پژوهشی دانشگاه مصوب شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 1392/12/13 به شرح ذیل میباشد.

                    

 

 

خروج