سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی > مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی 

خ ) اولویتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

خ-1-1.  مطالعه مكانيسم هاي مولكولي در پاتولوژي سندرم متابوليك

خ-1-2. اثرات گياهان داروئي بر بيان ژن هاي مرتبط با سندرم متابوليك

خ-1-3.مطالعه عوارض ناشي از گليكاسيون در عملكرد پروتئين هادر ديابت

خ-1-4.مطالعه استرس اكسيداتيو در سندرم متابوليك و ديابت

خ-1-5.توليد پروتئين هاي نوتركيب با تاكيد بر روي بومي سازي داروهاي وارداتي

خ-1-6. بررسي بيوماركرهاي مولكولي سرطان ها

خ-1-7.توليد بيوسنسورهاي سلولي با استفاده از تكنيكهاي مهندسي ژنتيك

خ-1-8.كاربرد سلولهاي بنيادي در درمان بيماريهاي مزمن

خ-1-9.بررسي و مطالعه بيماريهاي ژنتيكي منطقه اي

خ-1-10.سلولهاي بنيادي و تمايز آنها و كاربرد باليني

خ-1-11.ناباروري-مطالعه مكانيسم مولكولي-تكنيكهاي آزمايشگاهي

خ-1-12.بررسي ايمونوپاتولوژي بيماريها

خ-1-13.مطالعه تاثير عوامل مختلف(گياهان داروئي-امواج الكترومغناطيسي...)

خ-1-14.بررسي اپيدميولوژيك عناصر مختلف سيستم ايمني

خ-1-15.ايمونوژنتيك

خ-1-16.مكانيزمهاي ايمونولوژيك ومطالعه عملكرد سيستم ايمني در سرطانها

خ-1-17.اثر ورزش بر سيستم ايمني

خ-1-18.سلول هاي بنيادي

خ-1-19.جنين شناسي پايه وآزمايشگاهي

خ-1-20.مطالعات مرتبط با ناباروري مردان وزنان

خ-1-21.آنتريولوژي

خ-1-22.كلينيكال آناتومي

خ-1-23.كلينيكال هيستولوژي

خ-1-24.مهندسي بافت

خ-1-25.بيماريهاي نورودنژنرتيو

خ-1-26.نوروتوكسيسيتي

خ-1-27.تاثير عصاره هاي مختلف گياهي عليه ويروسها

خ-1-28.سنتزنانوپارتيكل وبررسي مكانيسم اثر آنها بر ميروسها

خ-1-29.اثر نانو ذرات بر آفتهاي دهاني

خ-1-30.شيوع انتروويروسها در بيماران ديابتي

خ-1-31.نقش ويروسها در ايمنوپاتو‍‍ژنز ديابت

خ-1-32.مطالعه ايمنولوژيك بيماريهاي هپاتيت (HBV-HCV)

خ-1-33.استفاده از باكتريوفاژها عليه باكتريهاي مقاوم به درمان

خ-1-34.بررسي رابطه عوامل عفوني ويروسي با بيماريهاي غير عفوني

 

ôôôôôôôôôôôô

خروج