سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی > مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد 

ح ) اولویتهای مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد

ح-1-1.سلامت رواني در دوره هاي مختلف زندگي( كودكي، نوجواني و.........)

ح-1-2.توسعه خدمات سلامت روان در قالب نظام درماني كشور

ح-1-3. آموزش بهداشت روان براي گروههاي مختلف جمعيتي

ح-1-4.مطالعات در زمينه برنامه هاي عملياتي پيشگيري از خشونت اجتماعي

ح-1-5.غربالگري اختلالات رواني

ح-1-6.مشاوره سلامت روان در گروههاي جمعيتي مختلف

ح-1-7.مداخله در بحران

ح-1-8.مطالعه در زمينه ارتقاء خدمات فوريتهاي روانپزشكي

ح-1-9.مطالعات مرتبط با مداخلات دارويي و روشهاي غير دارويي

ح-1-10.نياز سنجي خدمات سلامت روان در جامعه

ح-1-11.حمايت درماني و مراقبتي پيگير از بيماران رواني

ح-1-12.آموزش و مراقبت از خانواده بيماران رواني

ح-1-13. استفاده از الگوهاي آموزشي جديد در آموزش روانپزشكي

ح-1-14.بررسي هاي مرتبط با شيوع و فراواني اختلالات رواني و رفتاري در جامعه

ح-1-15.پيشگيري و مداخلات مرتبط با خودكشي

ح-1-16.مطالعه در زمينه كاهش تقاضا و سوءمصرف مواد

ح-1-17.روشهاي نوين دارويي و غير دارويي در سوءمصرف مواد

ح-1-18.بررسي وضعيت سلامت روان سالمندان

ح-1-19.حمايت و توانبخشي از خانواده هاي بي سرپرست  كودكان خياباني، معلولين

ح-1-20.اختلالات شايع روانپزشكي و رفتاري در كودكان

ح-1-21. بهبود بخشي و ارتقاء خدمات مشاوره اي و رواندرماني در جامعه

ح-1-22.تغيير در الگو و گرايش به سوء مصرف مواد

ح-1-23.راهكارهاي جلب حمايت و گسترش خدمات سلامت روان در جامعه

ح-1-24.سلامت رواني در گروهاي پرخطر

ح-1-25.مطالعات همه گير شناسي و علت شناسي در اختلالات رواني

ح-1-26.هنجاريابي و طراحي ابزارهاي بومي-فرهنگي حيطه سلامت رواني و علوم رفتاري

ح-1-27.بكارگيري و گسترش خدمات جامعه محور براي بيماران رواني

ح-1-28.برنامه ريزي و طراحي الگوهاي خدمات پيشگيري در سطوح مختلف در سلامت روان

ح-1-29.مطالعه در زمينه بهدات روان در مدارس و مركز صنعتي و سازمانهاي دولتي و غيردولتي

ح-1-30.آسيب هاي اجتماعي و رابطه آن با سلامت روان

 

ôôôôôôôôôôôô

خروج