سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی معاونتها > اولویتهای تحقیقاتی معاونت بهداشتی 

س ) اولویت های تحقیقاتی معاونت بهداشتي

1-گسترش شبكه ها :

س-1-1. بررسي ميزان دقت و صحت ابزار و تجهيزات مورد استفاده در ارائه خدمات  سطح اول در مراكز بهداشتي درماني استان

س-1-2. بررسي ميزان اثر بخشي فرايند برنامه ريزي عملياتي  در بخش بهداشت

س-1-3. بررسي وضعيت نظام ارجاع در سطح اول در جمعيت روستايي و شهري استان همدان

س-1-4. بررسي ميزان توانمندي ( دانش و مهارت ) كاركنان تيم سلامت در كاربرد تجهيزات مرتبط و مورد استفاده در واحدهاي بهداشتي درماني در سطح استان همدان

س-1-5. بررسي تاثير اجراي برنامه پزشك خانواده شهر در تغيير شاخص هاي سلامت ( قبل و بعد از اجراي برنامه )

س-1-6. بررسي وضعيت ابلاغ، تخصيص و هزينه كرد اعتبارات بهداشتي اعم از جاري ، عمراني ، رديف ، ساير منابع از سال 89-92

س-1-7. بررسي وضعيت مقاومت ساختمان هاي واحدهاي بهداشتي درماني استان در مقابل زلزله

س-1-8. بررسي ميزان تاثير استقرار سامانه خدمات سلامت ايرانيان در مديريت برنامه هاي نظام سلامت در استان همدان

س-1-9. بررسي ميزان آگاهي و رضايت مندي پرسنل ( پزشكان ، ماماها ، كاركنان بهداشتي ...) در زمينه كار با سامانه خدمات سلامت ايرانيان در استان همدان

س-1-10. بررسي ميزان تجويز دارو در سطح خانه هاي بهداشت برابر با دارونماه خانه بهداشت در استان همدان

س-1-11. بررسي عمر مفيد تجهيزات فني و اداري در واحدهاي بهداشتي درماني استان همدان و علل موثر برآن

س-1-12. ارزيابي عملكرد حوزه ستادي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس مدل جايزه بهره وري و تعالي سازماني ايران و مدل EFQM

س-1-13. بررسي ميزان تاثير ارائه خدمات سلامت سطح اول در افزايش كيفيت زندگي در گروه هاي سني خاص در استان همدان

س-1-14. بررسي ميزان تاثير برخي از عوامل اجتماعي موثر بر سلامت بر بار مراجعه به پزشك خانواده در استان همدان

س-1-15. بررسي عملكردهاي موازي در مراكز بهداشت شهرستان ها و شبكه هاي بهداشتي درماني استان همدان

س-1-16. بررسي حساسيت و ويژگي نيروي انساني شاغل در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در ارائه خدمات سلامت در استان همدان

س-1-17. بررسي اثر بخشي فرم هاي موجود در پرونده  سلامت خانوار در كيفيت ارائه خدمات و توليد شاخص هاي مورد نياز

س-1-18. بررسي ديدگاه مديران ستادي استاني و شهرستاني از اثر بخشي فعاليت داوطلبان سلامت در استان همدان

س-1-19. بررسي عوامل موثر بر ماندگاري داوطلبان سلامت

س-1-20. بررسي نگرش خانوارهاي داراي رابط سلامت نسبت به عملكرد و فعاليت و ويژگي داوطلبان سلامت در استان همدان

س-1-21. بررسي ميزان رضايت مردم مناطق تحت پوشش  از نحوه ارائه خدمات در مراكز بهداشتي درماني شهري

2-دارويي :

س-2-1. تاثير برنامه پزشك خانواده بر الگوي مصرف دارو در جمعيت تحت پوشش  مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي استان همدان

س-2-2.بررسي مقايسه اي نحوه خدمات دارويي( مكانيسم خريد ، انبارداري ، توزيع دارو) در داروخانه هاي  تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان اسدآباد با ساير مراكز بهداشت شهرستان هاي تابعه

س-2-3.بررسي وضعيت و الگوي تجويز دارو در مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده در استان همدان

س-2-4.بررسي وضعيت ومقايسه  الگوي تجويز دارو در مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده  باساير مراكز بهداشتي درماني در استان همدان

3-امور آزمايشگاهها :

س-3-1.بررسي ميزان صحت و دقت دستگاه هاي  استرليزاسيون (اتوكلاو و فور ) مورد استفاده در واحدهاي مختلف مراكز  بهداشتي درماني استان همدان

س-3-2.بررسي ميزان بروز خطاي راندوم و سيستماتيك در سل كانترهاي بخش هماتولوژي آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي درماني استان همدان

س-3-3.بررسي ميزان صحت و دقت نتايج كاليبراسيون انجام شده بر روي انواع دستگاه هاي مورد استفاده در واحد آزمايشگاه مراكز بهداشتي درماني استان

س-3-4.بررسي حساسيت و ويژگي كاركنان آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي درماني  استان همدان

س-3-5.بررسي موارد ناگ در نمونه هاي انساني و .. در استان همدان

س-3-6.بررسي موارد مثبت ناگ در آب و فاضلاب و مواد غذايي در استان همدان

س-3-7.بررسي دانش كاركنان تيم سلامت در مراكز بهداشتي درماني به تفكيك واحد خدمتي در استفاده صحيح از مواد گندزدا و ضد عفوني كننده ها

4-بهداشت روان

س-4-1.بررسي ميزان تاثيرمراكز DIC بر الگوي مصرف مواد در مراجعين به اين مراكز در استان همدان 

س-4-2.بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري دوران هاي مختلف زندگي  ( زير 6 سال ، دانش آموزان ....) به تفكيك نوع اختلال در مناطق شهري و روستايي استان

س-4-3.بررسي نقش الگوهاي تربيتي خانواده در گرايش فرزندان به مصرف مواد در خانواده هاي استان همدان 

س-4-4.بررسي تاثير عوامل اجتماعي ، اقتصادي ، خانوادگي در خودكشي در استان همدان

س-4-5.بررسي علل گرايش دانش آموزان پسر مدارس متوسطه استان همدان به مصرف مواد و راههاي پيشگيري از آن

س-4-6.بررسي ميزان ارتباط اعتياد والدين بر بروز اعتياد در فرزندان در سطح خانواده هاي ساكن در استان همدان

5-بهداشت خانواده و جمعيت :

س-5-1.بررسي ميزان بروز و عوامل موثر بر حاملگي ناخواسته در استان همدان

س-5-2.بررسي تاثير متغيرهاي مربوط به دوران قبل از تولد در بروز ناهنجاري هاي مادرزادي در استان همدان

س-5-3.بررسي عوامل موثر بر مراجعه زنان جهت مراقبت هاي پيش لز بارداري در مراجعين مراكز غربالگري هايپو تيروئيدي در استان همدان 

س-5-4.بررسي بروز ناهنجاري هاي مادرزادي در كودكان زير 5 سال استان همدان و ارتباط آن با ازدواج فاميلي

س-5-5.بررسي ميزان شيوع اختلالات تكاملي در كودكان زير 5 سال و رابطه آن با ازدواج فاميلي والدين در استان همدان

س-5-6.بررسي  شيوع مرده زايي و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني استان همدان ( فاطميه و آتيه شهرستان همدان ...)

س-5-7.بررسي ميزان شيوع سقط و عوامل موثر بر آن در زنان باردار استان همدان

س-5-8.بررسي  شيوع كم وزني هنگام تولد و عوامل موثر بر آن در مناطق شهري و روستايي استان

س-5-9.بررسي عوامل موثر بر بروز نارسي در نوزادان متولد شده در بيمارستان هاي استان همدان

س-5-10.بررسي موانع و عوامل عدم جلب مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات مراقبت يائسگي به زنان 60-45 ساله استان همدان

س-5-11.بررسي تاثير هورمون درماني در كاهش علائم يائسگي در زنان 60-45 ساله در استان همدان

س-5-12.بررسي شيوع يائسگي زودرس در زنان 60-25 ساله استان همدان

س-5-13.بررسي اثر بخشي خدمات سبا در بخش خصوصي مجري برنامه در استان همدان

س-5-14.بررسي تاثير اجراي مراقبت هاي ادغام يافته سالمندان در شناسايي بيماران قلبي عروقي ، فشارخون در استان همدان و مقايسه آن در مناطق شهري و روستايي

س-5-15.بررسي عوامل موثر بر استفاده از روش هاي سنتي در پيشگيري از بارداري در زنان 49-10 ساله مناطق شهري و رسوتايي استان همدان

س-5-16.بررسي الگوي مصرف صحيح قرص هاي پيشگيري از بارداري در مصرف كنندگان مناطق شهري و روستايي استان همدان

س-5-17.بررسي الگوي مقاومت ميكروبي در بيماره هاي عفوني كودكان در مناطق شهري و روستايي استان همدان

س-5-18.بررسي ميزان شيوع و عوامل موثر بر تعدد زوجات در مناطق شهري و روستايي استان همدان

س-5-19.بررسي ميزان بروز حوادث و صدمات ناشي از آن در كودكان زير 6 سال و ارائه راهكار كاهش آن

6-تغذيه

س-6-1.بررسي وضعيت مصرف غذاهاي آماده ( دانشجويان ، عموم مردم ، ...)

س-6-2.ترسيم نقشه آسيب پذيري نا امني غذايي در استان به تفكيك شهرستان هاي تابعه

س-6-3.تعيين وضعيت ريز مغذي ها در گروه هاي مختلف سني

س-6-4.بررسي الگوي مصرف خانوارها ( مواد غذايي مختلف )

س-6-5.بررسي وضعيت مصرف ميان وعده ها و وعده هاي غذايي در دانش اموزان در سطح استان

س-6-6.بررسي وضعيت طبخ غذا )در رستوران ها و اماكن عمومي به تفكيك شهرستان ها ي تابعه

س-6-7.بررسي الگوي تغذيه منطقه در مجالس و مراسم مذهبي و اعياد

س-6-8.بررسي وضعيت تغذيه مادران باردار در سطح استان

س-6-9.بررسي اثر بخشي برنامه كشوري پايش وزن مادران باردار در سطح استان

س-6-10.بررسي وضعيت تغذيه دانشجويان در خوابگاه ها و سربازان در پادگان ها در سطح استان

س-6-11.بررسي شيوع چاقي و عوامل مرتبط در گروه هاي سني مختلف در سطح استان

س-6-12.ارزشيابي برنامه مكمل ياري آهن ويتامين هاي A و D در كودكان زير 2 سال در شبكه هاي بهداشتي درماني در استان

س-6-13.بررسي اثر بخشي و قابليت اجراي مكمل ياري روي در كودكان زير 2 سال تحت پوشش شبكه هاي بهداشتي درماني در استان

س-6-14.بررسي علل عدم مصرف شير توسط دانش آموزان در برنامه شما

س-6-15.بررسي وضعيت مصرف نمك يد دار و علل عدم مصرف در استان

س-6-16.بررسي شيوع گواتر و ارتباط آن با  نوع و ميزان و نحوه مصرف نمك در خانوارها

7-بهداشت جوانان و مدارس :

س-7-1.بررسي علل گرايش نوجوانان و جوانان به مصرف دخانيات در سطح استان همدان

س-7-2. بررسي وضعيت ايمني مدارس ( ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه ) استان بر اساس شاخص هاي بهداشت محيط و حرفه اي و آيين نامه بهداشت محيط مدارس

س-7-3. بررسي حساسيت و ويژگي نيروي انساني شاغل در طرح سنش سلامت جسمي و رواني كودكان بدو ورود به مقطع ابتدايي  در سال تحصيلي 92-93

س-7-4. بررسي ميزان بروز حوادث در محيط هاي آموزشي و ارائه راهكار جهت كاهش آن

8-پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي واگير و غير واگير :

بيماري هاي واگير :

س-8-1.بررسي ميزان  شيوع بيماري هاي انگلي گوارشي  در جوامع شهري و روستايي استان همدان

س-8-2.بررسي مقايسه اي درصد اسهال خوني ناشي از تك ياخته ها به كل موارد اسهالي در استان همدان

س-8-3.بررسي ميزان تاثير شست وشوي دست ها در پرسنل بيمارستاني هنگام ارائه خدمت به بيماران در كاهش موارد عفونت بيمارستاني در استان همدان 

س-8-4.بررسي تاثير توزيع بروشورهاي آموزشي در بين ترخيص شدگان بر ميزان گزارش دهي عفونت هاي بيمارستاني در استان همدان

س-8-5.بررسي وضعيت جوندگان در منطقه حرم آباد ملاير و خوشاب بهار در خصوص ميزان آلودگي به ليشمانيوز در جوندگان و دام و امكان انتقال آن به انسان

س-8-6.بررسي گونه هاي آنوفل شناسايي شده در دام ها در برنامه چك حشره شناسي در استان همدان

س-8-7.بررسي ميزان شيوع الودگي به كنه هاي زير خانواده آرگازيده ( به ويژه جنس اورنيتودوروس ) در دام ها  در مراكز نگهداري  دام(سنتي يا صنعتي) استان همدان

س-8-8.بررسي ميزان شيوع الودگي به كنه هاي زير خانواده آرگازيده ( به ويژه جنس اورنيتودوروس ) در جوندگان در استان همدان

س-8-9.بررسي نسبت موارد مثبت مننژيت  به كل موارد مظنون منجر به LP در مراكز درماني استان همدان

س-8-10.بررسي ميزان بروز واقعي حيوان گزيدگي در سطح استان همدان

س-8-11.بررسي ميزان تاثير آموزش سيستماتيك پيشگيري از هاري در كاهش موارد گزش و افزايش بار مراجعه به مراكز درمان پيشگيري هاري در سطح استان

س-8-12.بررسي ميزان ابتلا به سل در كودكان زير 5 سال مبتلا به FTT   در استان همدان

س-8-13.بررسي ميزان  تاثير استفاده از وسايل حفاظت فردي در پيشگيري از ابتلا دامداران استان به بيماري بروسلوز

س-8-14.بررسي علل عدم اجراي دستورالعمل درمان استاندارد بروسلوز در بخش دولتي و خصوصي در استان همدان

س-8-15.بررسي الگوي انتقال بيماري تب مالت در مناطق مختلف استان

س-8-16.برسي ميزان آلودگي دام يا مراكز نگهداري دام به كنه

س-8-17.بررسي ارتباط بين انتقال بيماري بروسلوز از كنه به دام در استان همدان

س-8-18.بررسي پروگنوز 5 ساله سل در كودكان زير 5 سال در خانواده افراد مبتلا به سل شناسايي شده در استان همدان

س-8-19.بررسي  عوارض ناشي از واكسيناسيون در استان همدان 

س-8-20.بررسي ميزان موفقيت درمان بيماري بروسلوز برابر پروتكل كشوري  در استان همدان

س-8-21.بررسي نتايج  كشت مثبت  و آنتي بيوگرام پس از پايان ماه دوم درمان بيماران مبتلا به سل در استان همدان                                                                          

س-8-22.بررسي ميزان موفقيت درمان سل و عوامل موثر بر آن در استان همدان

س-8-23.بررسي ميزان آگاهي زوجين از بيماري تالاسمي و تاثير آن بر انتخاب زوج در استان همدان

س-8-24.بررسي تابلوي باليني و پاراكلينيك سل مقاوم به درمان MDR و XDR در استان همدان و علل موثر بر آن

س-8-25.بررسي مورد شاهد طغيان هاي بيماري هاي منتقله از آب و غذا در گروه هاي جمعيتي مختلف

س-8-26.بررسي بروز لنفادنيت ناشي از واكسيناسيون ب ث ژ در استان همدان

س-8-27.بررسي بروز يا شيوع سل در مبتلايان به HIV / AIDS در استان همدان

س-8-28.بررسي بروز يا شيوع هپاتيت B ، Cو عوامل موثر بر آن  در مبتلايان به HIV / AIDS در استان همدان

س-8-29.بررسي ميزان تمكين به مراقبت و درمان و عوامل موثر بر آن در مبتلايان به HIV / AIDS در استان همدان

س-8-30.مقايسه ميزان شيوع STI  در مبتلايان به HIV / AIDS و افراد سالم

س-8-31.بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد زنان در معرض بيشترين آسيب از بيماري ايدز

س-8-32.بررسي سير بيماري HIV / AIDS در بيماران مبتلابه HIV / AIDS در  استان همدان در دهه گذشته

9-بيماري هاي غير واگير :

س-9-1.بررسي ميزان شيوع انواع مختلف آلفا تالاسمي در استان همدان

س-9-2.بررسي ميزان ازدواج هاي فاميلي در استان و تاثير آن در بروز بيماري هاي ژنتيك

س-9-3.بررسی وضعیت روحی روانی بیماران دیابتی مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان همدان وتاثیر آن بر کنترل بیماری در بيماران

س-9-4.بررسی میزان بروز نارسایی کلیه در بیماران دیابتی نوع 2 در جمعیت روستایی استان همدان

س-9-5.بررسی میزان بروز زخم پای دیابتی در بیماران دیابتی نوع 2 در جمعیت روستایی استان همدان

س-9-6.بررسی میزان بروز رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع 2 در جمعیت روستایی استان همدان

س-9-7.بررسی انجام فعالیتهای بدنی مستمر و مداوم در زنان شاغل و غیر شاغل دراستان همدان در سال 1392

س-9-8.بررسی کمیت و کیفیت فعالیتهای ورزشی در ساعت ورزش مدارس در پایه های مختلف تحصیلی در استان همدان

س-9-9.بررسی عوامل تاثیر گذار بر انجام فعالیت بدنی استاندارد در گروه سنی 20 تا 35 ساله استان همدان

س-9-10.ارزيابي کمی و کیفی درمان و مراقبت بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ مناطق روستایی استان همدان در سال1392

س-9-11.بررسی تاثیر خود مراقبتی بر کنترل بیماری دیابت و پیشگیری از عوارض آن در جمعیت مبتلایان استان همدان

س-9-12.بررسی مقایسه تاثیر ورزش بر پیشگیری و بروز دیابت در افراد پره دیابتیک در استان همدان

س-9-13.بررسی اطلاعات مربیان ورزشهای همگانی از مباحث عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی و تاثیر ورزش در تعدیل این عوامل خطر در استان همدان

س-9-14.مقایسه تاثیر آموزش در ارتقائ سطح فعالیت بدنی دانش اموزان در آموزش چهره به چهره و اموزش معلمان  و والدین

س-9-15.بررسی و ضعیت ایمنی موتور سواران در استان همدان(استفاده از کلاه ایمنی و نقش ان در کاهش شدت مسدومیت)

س-9-16.بررسی تاثیر استفاده از وسایل حفاظت فردی در پیشگیری از عقرب گزیدگی و مار گزیدگی

س-9-17.بررسی غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان در استان همدان در سال 1392

س-9-18.بررسي میزان بقاء مبتلایان به سرطان پستان در استان همدان

10-بهداشت دهان و دندان

س-10-1.بررسي وضعيت شاخص هاي اصلي در بهداشت دهان و دندان در گروه هاي سني مختلف در استان

 الف : DMFT       ب :  dmft     ج : caries free      د : CPITN         ه : edentouious

س-10-2.بررسي تاثير وضعيت اقتصادي اجتماعي بر شاخص هاي سلامت دهان و دندان در گروههاي مختلف سني ( گروه هدف ) در استان همدان

س-10-3.بررسي تاثير خدمات سلامت دهان و دندان ارائه شده ( فيشور سيلانت ، وارنيش فلورايد ، دهان شويه سديم فلورايد در مدارس ) بر ارتقا شاخص هاي سلامت دهان و دندان در استان همدان

س-10-4.تعيين بيشترين خدمات مورد  نياز بيماران مراجعه كننده به واحد بهداشت دهان و دندان مراكز بهداشتي درماني  استان همدان

س-10-5.بررسي وضعيت كنترل عفونت در مطب ها و مراكز بهداشتي درماني استان همدان

س-10-6.بررسي وضعيت بهداشت دهان و دندان سالمندان در استان

س-10-7.بررسي علل از دست دادن دندان ها در گروه هاي مختلف جامعه در استان

س-10-8.بررسي ميزان رضايت مندي مردم از خدمات بهداشت دهان و دندان در مراكز بهداشتي درماني استان

11-بهداشت محيط و حرفه اي

س-11-9.بررسي ميزان شيوع عوارض اسكلتي عضلاني دركارگران كارخانجات 20-49 نفر شاغل استان همدان 

س-11-10.بررسي علل گرايش به مصرف دخانيات در گروههاي سني مختلف در استان  همدان و عوامل موثر بران

س-11-11.بررسي ميزان افت تنفسي كارگران كارخانجات ريخته گري استان

س-11-12.تعين بيماري هاي شايع در قاليبافان استان همدان

س-11-13.بررسي  وضعيت  آلودگي هوا ي استان همدان در فصول مختلف سال به تفكيك شهرستان هاي تابعه و به تفكيك نوع آلاينده

س-11-14.بررسي  ميزان  آلودگي هوا ي شهر همدان و تاثير آن بر بروز بيماري هاي تنفسي و قلبي عروقي در طول يك سال در گروههاي سني مختلف

س-11-15.بررسي تاثير آلودگي هوا بر بار مراجعه به مراكز بهداشتي درماني ( دولتي و خصوصي ) در استان همدان

س-11-16.بررسي استانداردهاي گندزدايي در بخش هاي مختلف درماني در استان همدان

س-11-17.بررسي ميزان فلزات سنگين در سبزيجات كشت شده در استان

س-11-18.بررسي  مطابقت شيوه گندزدايي با استانداردهاي مورد تائيد در بخش هاي مختلف درماني در بخش بهداشت و درمان استان همدان

س-11-19.بررسي وضعيت مسكن روستايي استان از نظر انطباق با استانداردهاي بهداشتي

س-11-20.بررسي ميزان تاثير گندزدايي انجام شده در بيمارستان ها ي استان همدان بر كنترل عفونت  هاي بيمارستاني

س-11-21.بررسي نگرش و عملكرد شهروندان در خصوص كاربرد ايمن و دفع صحيح لامپ هاي كم مصرف

س-11-22.آموزش و ارتقا سلامت :

س-11-23. بررسي ميزان مشاركت محيط هاي حامي سلامت در برنامه هاي مداخله اي بخش بهداشت

س-11-24.بررسي عوامل موثر بر ميزان توانمندي (كارايي و مهارت)  كاركنان تيم سلامت مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي استان  همدان

س-11-25.بررسي ميزان آگاهي ونگرش جوانان سخت دسترس در خصوص بيماري ايدز

س-11-26.بررسي  نگرش و عملكرد زنان شاغل در آرايشگاههاي زنانه استان همدان در خصوص اقدامات پيشگيرانه از بيماري هاي منتقله از راه 13-13-خون

س-11-27. بررسي نحوه رعايت اصول صحيح شست و شوي دست ها در جمعيت هدف برنامه هاي سلامت

س-11-28.بررسي نگرش و عملكرد شاغلين در اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي در خصوص بهداشت مواد غذايي

س-11-29. بررسي هزينه اثر بخشي شيوه هاي مختلف آموزش  سلامت در  گروههاي مختلف جامعه

س-11-30.بررسي تاثير آموزش اطرافيان گيرنده خدمت بر افزايش كيفيت و كميت خدمات بهداشتي درماني مورد نياز گروه هدف

س-11-31.مقايسه آگاهي و نگرش زنان شاغل در ادارات استان همدان نسبت به ورزش و تاثير آن بر سلامت جسمي

س-11-32.بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد رابطين سلامت  در خصوص ورزش و تاثير آن بر سلامت جسمي و رواني

س-11-33.بررسي تاثير آموزش حين مراقبت بر رفتار هاي بهداشتي دانش آموزان

س-11-34.بررسي ميزان علاقمندي و تاثير انواع روش هاي آموزش ضمن خدمت در افزايش اطلاعات و دانش كاركنان تيم سلامت

ôôôôôôôôôôôô

خروج