سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای تحقیقاتی توانبخشی 

چ) اولویت های تحقیقاتی دانشكده توانبخشي

1) اولويت هاي پژوهشي گروه گفتاردرماني

چ-1-1.مقايسه شاخص هاي طبيعي رشد زبان كودكان دو زبانه و تك زبانه

چ-1-2.بررسي تاثير مداخله زود هنگام در پيشگيري و كاهش اختلالات آواشناسي و واج شناسي

چ-1-3.بررسي شيوع و نوع اختلالات صوت و گفتار زبان

چ-1-4.بررسي ميزان رضايت شغلي گفتاردرمانگران (فارغ التحصيلان)

چ-1-5.تعيين سن ظهور و تكامل آواهاي گفتاري در كودكان فارسي زبان

چ-1-6.طراحي و تهيه ابزارها و آزمون در حيطه گفتار درماني

چ-1-7.بررسي شاخص هاي طبيعي رشد زبان در كودكان فارسي زبان

چ-1-8.بررسي وضع موجود خدمت رساني گفتار درماني و مقايسه آن با نياز جامعه

چ-1-9.طراحي روش هاي جديد آموزش باليني در گفتاردرماني

چ-1-10.طراحي پروتكل هاي درماني براي اختلالات گفتار وزبان 

چ-1-11.بررسي شيوع اختلالات گفتار و زبان و يادگيري و بلعيدن

چ-1-12.انجام مطالعات مداخله اي در زمينه مشكلات ارتباطي ، يادگيري و بلعيدن

چ-1-13.بررسي مشكلات گفتار وزبان و بلع  در سالمندان

چ-1-14.بررسي مشكلات خواندن و نوشتن در كودكان عاري و كم توان ذهني

چ-1-15.مطالعات در زمينه مهارتهاي گفتاري زبان و ارتباطي افراد روزبانه

چ-1-16. انجام مطالعات در زمينه ارزيابي و درمان كودكان اتسيم

چ-1-17.بررسي مشكلات گفتار و زبان كودكان كم شنوا

چ-1-18.بررسي مشكلات گفتارو زبان در اختلالات عصبي اكتسابي

چ-1-19.بررسي اختلالات گفتار و زبان در نابساماني هاي دوران رشد

چ-1-20.بررسي هاي بين زباني در زبان پريشي

2)اولويت هاي پژوهشي گروه آموزشي كاردرماني

1-                مداخلات درماني در:

چ-2-1-1. اختلالات تكاملي كودكان

چ-2-1-2. اختلالات نورولوژي

چ-2-1-3. اختلالات ارتوپدي

چ-2-1-4. اختلالات رواني اجتماعي

چ-2-1-5. سالمندان

چ-2-2. مداخلات كاردرماني مبتني بر شواهد و درمان مبتني بر «كار»

چ-2-3.نقش كاردرمان در توانبخشي مبتني بر جامعه

چ-2-4.لگوي زندگي و «كار» در فرهنگ ايراني

چ-2-5.تهيه ابزارهاي ارزيابي استاندارد و هنجاريابي ابزارهاي موجود در حيطه فعاليت كاردرماني

چ-2-6.مدل ها و تئوري هاي كاردرماني

 

Model of HUMAN Occupation

Person environment occupational performance model

Ecological models in occupational therapy

 

چ-2-7.نقش كاردرماني در عوامل موثر بر كيفيت زندگي بيماران

چ-2-8.نقش كاردرماني در آموزش و پرورش كودكان عادي و استثنايي

چ-2-9.نقش كاردرماني در توانبخشي حرفه اي و اجتماعي

چ-2-10.تاثير ارتوزهاي نوين بر اختلالات اسكلتي عضلاني 

چ-2-11.مطالعه و بررسي رشد ، يادگيري و كنترل حركت

چ-2-12.مسائل اجتماعي رواني سالمندان

3)اولويت هاي پژوهشي گروه آموزشي شنوايي شناسي

چ-3-1.اختلالات پردازش شنوايي (كودكان / بزرگسالان)

چ-3-2.اختلالات تعادلي و ستيبولار

چ-3-3.اختلالات طيف نوروپاتي شنوايي

چ-3-4.ارتباطات كم شنوايي با رشد زباني و شناختي

چ-3-5.ارزيابي اديولوژيك شنوايي و تعادل

چ-3-6.بازتواني / توانبخشي شنوايي

چ-3-7.برنامه هاي كشف و مداخله به موقع شنوايي

چ-3-8.حفاظت شنوايي و نويز

چ-3-9.سايكو اكوستيك

چ-3-10.سمعك

چ-3-11.علوم پايه شنوايي و تعادل

چ-3-12.غربالگري شنوايي پيش از مدرسه / مدرسه

چ-3-13.شيوع انواع كم شنوايي يكطرفه و دو طرفه در كودكان

چ-3-14.كاشت هاي شنوايي (حلزون ، گوش مياني ، سمعك هاي استخواني ، كاشت ساقه مغز شنوايي ،كاشت مغز مياني )

چ-3-15.كم شنوايي ناشي از افزايش سن

چ-3-16.مباني ژنتيكي آسيب هاي شنوايي

چ-3-17.نورواتولوژي

چ-3-18.نوروساينس شنوايي

چ-3-19.وزوز و بيش شنوايي

خروج