سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای تحقیقاتی پیرا پزشکی 

ت)  اولویت های تحقیقاتی دانشکده پیراپزشکی

ت-1-1.  بررسي ميزان تعاملات ميان بخش اتاق عمل و بخش های درمانی درخصوص ارائه خدمات بهتر و افزایش ضریب امنیت و سلامت بیماران و تسهیل در ترخیص بیماران

ت-1-2. بررسي انواع عفونت هاي بيمارستاني در اتاق عمل و بخش هاي مراقبت ويژه و عوامل موثر در بروز آنها و راهکارهایی جهت پیشگیری موثرتر

ت-1-3.نقش مراقبت از دهان و راه هوایی در پيشگيري از بروز پنوموني و عفونت های بيمارستاني در بخش هاي ويژه

ت-1-4.بررسي عوامل موثر در آموزش کارکنان اتاق عمل و بخش های ویژه

ت-1-5. بررسی راهکارهایی جهت ایجاد امنیت کاری در محیط اتاق عمل جهت کارکنان اتاق عمل

ت-1-6.بكارگيري روش هایی جهت تسهیل در آموزش و ارزیابی های بالینی در اتاق های عمل

ت-1-7.بررسي ضعف ها و نقاط قوت كارآموزيها ، ارزیابی های کارآموزی و راهکارهای ارتقاء آنها

ت-1-8.مقايسه عملكرد پرسنل بخش هاي ويژه (CCU,ICU,) با استانداردهاي جهاني

ت-1-9.رعایت اخلاق حرفه ای و اخلاق پزشکی  در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان

ت-1-10.بررسی خطا های پزشکی ( توسط پزشکان و کارکنان) و راههای پیشگیری از آنها

ت-1-11.بررسی رعایت استاندارد های حرفه ای کارکنان اتاق عمل و بخش های ویژه

ت-1-12.بررسی و مقایسه عملکرد داروها در حوزه بیهوشی بیماران ، جهت ایجاد امن ترین روش های بیهوشی

ت-1-13.مقایسه روشهای بیهوشی جهت تسهیل در ترخیص و بهبودی بیماران

ت-1-14.عوامل ايجاد استرس  در حين كارآموزي هاي باليني دانشجويان و نقش آن در ميزان يادگيري آنها

ت-1-15.بررسي عواملي كه منجر به كاهش يا افزايش رضايت مندي شغلي در دانشجويان و كاركنان  در حيطه شغلي خود مي گردد

ت-1-16.كاربرد انواع روش های مانيتورينگ ، مداخلات مربوطه و ميزان آگاهي دانشجويان و كاركنان در نحوه مراقبتهاي استاندارد از بيماران در حين بيهوشي

ت-1-17.بررسي صحت روشهاي گندزدايي وسايل بيهوشي در جلوگيري از انتقال عفونت به بيماران و كاركنان بيهوشي

ت-1-18.بررسي مقايسه اي روشهاي بيهوشي و تجويز داروها جهت ايجاد امن ترين روش بيهوشي و بي دردي

ت-1-19.تحقيق و پژوهش در خصوص اخلاق حرفه اي و رعايت حقوق بيماراني كه تحت بيهوشي قرار خواهند گرفت  

ت-1-20.بررسي مقايسه اي استانداردهاي شغلي و حيطه هاي آموزشي و درماني

ت-1-21.مطالعه و بررسي فاكتورهاي آزمايشگاهي جديد در بيماريهاي قلبي عروقي

ت-1-22.مطالعه و بررسي فاكتورهاي آزمايشگاهي جديد در بيماريهاي كبدي

ت-1-23.مطالعه و بررسي فاكتورهاي آزمايشگاهي جديد در بيماريهاي كليوي

ت-1-24.روشهاي آزمايشگاهي سنجش تومورماركرها در سرطانهاي شايع همدان

ت-1-25.مطالعه بررسي فاكتورهاي ايمنولوژيكي بيماريهاي اتوايمن

ت-1-26.تومورماركرها و روشهاي اندازه­گيري آنها در آزمايشگاه

ت-1-27.اندازه گيري مقادير نرمال فاكتورهاي آزمايشگاهي در سطح استان همدان

ت-1-28.مطالعه بررسي فاكتورهاي آزمايشگاهي بيماريهاي متابوليكي

ت-1-29.مطالعه عوامل مداخلگر تغذيه­اي بر روي فاكتورهاي آزمايشگاهي بيماريهاي متابوليكي

ت-1-30.مطالعه روشهاي آزمايشگاهي اندازه گيري اكسيدانها و آنتي اكسيدانها در سيستم هاي بيولوژيكي

ت-1-31.مطالعه ارتباط بين راديكالهاي آزاد با انواع بيماريهاي متابوليكي و غير عفوني

ت-1-32.مطالعه ارتباط بين راديكالهاي آزاد با انواع سرطانها

ت-1-33.اندازه گيري بيان ژنها و ارتباط آنها در انواع بيماريهاي تابع جامع شهري همدان

ت-1-34.اندازه­گيري بيان ژنها و ارتباط آنها در انواع سرطانهاي شايع همدان

ت-1-35.نقش مواد ضدعفوني كننده در اتاق عمل بر وضعيت جسمي پرسنل

ت-1-36.نقش مواد ضدعفوني كننده در اتاق عمل بر وضعيت رواني پرسنل

ت-1-37.كاربرد  تله مديسين در اتاق عمل و كارآئي آن براي پرسنل

ت-1-38.بررسي تاثير مواد ضد عفوني كننده بروني فلور ميكروبي پوست بيماران يا پرسنل 

ت-1-39.بررسي تاثير مواد ضد عفوني كننده بروني وسايل جراحي

ت-1-40.بررسي عوامل مؤثر بر ايمني در محيط اتاق عمل

ت-1-41.عوامل مؤثر بر كيفيت ارائه مراقبت توسط پرسنل اتاق عمل يا پرستاران در زمينه­هاي مختلف

ت-1-42.بررسي عملكرد پرسنل اتاق عمل در زمينه­هاي مختلف كاري مثل انجام پروسيجرها، كنترل عفونت، مراقبت از بيمار و رعايت حقوق بيمار و .....

ت-1-43.بررسي فاكتورهاي مؤثر بركيفيت محلولها و روش هاي آنتي سپتيك مثل زمان، روش مقدار محلول و ........

ت-1-44.بررسي عوامل مؤثر بر رعايت حقوق بيمار

ت-1-45.راهكارهاي كاهش استرس و تاثير آن بر رضايت كاركنان

ت-1-46بررسي عوامل مؤثر در رضايت شغلي

ت-1-47بررسي عوامل بازدارنده و يا افزايش دهنده آموزشي در كارآموزي باليني دانشجويان اتاق عمل

ت-1-48بررسي تاثير بكارگيري تله مديسين بر آموزش باليني دانشجويان اتاق عمل

ت-1-49بررسي مقايسه­اي كيفيت آموزش باليني دانشجويان اتاق عمل با روش سنتي آموزش باليني و روش mendorship  ( آموزش توسط دانشجوي ارشد)

ت-1-50بررسي وقوع انواع حوادث شغلي و فاكتورهاي مؤثر بر اين حوادث

ت-1-51بررسي تاثير مدت زمان ضدعفوني و نوع محلول ضدعفوني كننده بر كارائي و اثر بخشي آنها مورد پرپ پوست بيمار قبل از عمل جراحي

ت-1-52بررسي روش تن آرامي، انحراف فكر بركاهش استرس­هاي شغلي پرسنل و دانشجويان اتاق عمل

ت-1-53بررسي اثرات كاهش هزينه هاي مراقبتي و پرسنلي بركيفيت ارائه مراقبت­ها

ت-1-54بررسي تاثير پرتوهاي يونيزان بر ايمني و سلامت افراد عادي جامعه و پرتوكاران در سطح استان همدان

ت-1-55.كنترل كيفي و كاليبراسيون تجهيزات تصويربرداري در سطح استان همدان

ت-1-56.بررسي كارآئي سيستم هاي نوين تصويربرداري و تأثير احتمالي آنها در كاهش يا افزايش دز جذبي بيماران و پرسنل

ت-1-57.كاربرد ميدان­هاي الكترومغناطيسي در حيطه تشخيص و درمان

ت-1-58.تحقيقات در زمينه ارتقاء سيستم هاي حفاظت پرتويي

ت-1-59.بررسي و ارتقاء تفكر انتقادي در دانشجويان

ت-1-60.پژوهش سنجي در حوزه سلامت

ت-1-61.علم سنجي در علوم پزشكي

ت-1-62.نياز سنجي اطلاعات در مراكز آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني

ت-1-63..سواد اطلاعاتي در حوزه سلامت

ت-1-64..امكان سنجي كتابدار باليني در بيمارستانها

ت-1-65..مديريت دانش در نظام سلامت

ت-1-66. بررسي ميزان استفاده و سودمندي منابع و پايگاههاي اطلاعاتي

ت-1-67.مديريت و سازماندهي اطلاعات در حوزه سلامت

ت-1-68.كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش پزشكي

 

ôôôôôôôôôôôô

خروج