سایت دانشگاه     نقشه سایت  
 پست الکترونیک 
 تماس با ما   EN

جهت مشاهده راهنمای جستجو کلیک نمایید

صفحه اصلی > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > اولويت هاي تحقيقاتي > اولویت های تحقیقاتی سال 1392 > اولویتهای تحقیقاتی دانشکده ها > اولویتهای تحقیقاتی پرستاری و مامایی 

ب )  اولویت های تحقیقاتی دانشکده پرستاری و مامایی

1) گروه پرستاري بهداشت جامعه:

ب-1-1. مراقبتهاي پرستاري جامعه محور خانواده محور- گروه محور( بزهكاران، معتادان، ...)

ب-1-2. سلامت زنان در مقاطع مختلف ( بلوغ، بارداري، يائسگي، سالمندي)

ب-1-3. بررسي خانواده هاي آسيب پذير( سوء مصرف مواد، سوء رفتار، طلاق و ...)

ب-1-4. بازديد منزل و نقش آن در كنترل و پيشگيري از بيماريها ( سطوح مختلف پيشگيري)

ب-1-5. بررسي و سنجش سلامت كودكان در سنين مختلف ( رشد و تكامل، آموزش، مراقبت، بهداشت دهان و دندان و ... )

ب-1-6. ارتقاء رفتارهاي بهداشتي( ورزش، تغذيه و پيشگيري از چاقي)

ب-1-7. كنترل و            پيشگيري بيماريهاي حاد و مزمن در سنين مختلف

ب-1-8. غربالگري بيماريها ( فشارخون، ديابت، سرطان ها، واگير نظير سل و ... )

ب-1-9. اپيدميولوژي/ همه گير شناسي حوادث و سوانح

ب-1-10. آموزش و مراقبت هاي مادر و كودك

ب-1-11. مراقبت از بيماريهاي واگير و غير واگير در مراكز آموزشي ( دانشگاه، مدارس، مهدكودك و ...)

ب-1-12. آموزش و مراقبت از كودكان با بيماريهاي خاص

ب-1-13. كنترل بيماريهاي واگير و غير واگير در سطح جامعه

ب-1-14. بررسي ويژگيها و خصوصيات شهر سالم (Healty cities)

2) گروه پرستاري داخلي جراحي:

ب-2-1.  ارزشيابي خدمات پرستاري در مراكز بهداشتي درماني

ب-2-2.  بررسي پيشرفت و افت تحصيلي دانشجويان

ب-2-3.  بررسي عوامل موثر بر كيفيت مراقبت توسط پرستاران

ب-2-4.   بررسي راه هاي انتقال دانش به عمل

ب-2-5.   بررسي ميزان رعايت استانداردهاي پرستاري

ب-2-6.   انواع روش هاي نوين تدريس (PBL، CBL، DL، شبيه سازي ها، EBPLL)

ب-2-7.  نيازسنجي آموزشي پرستاران، اعضاي هيئت علمي، مديران پرستاري

ب-2-8.  بررسي نقش مشاوره اي پرستاران در بيمارستانها و منزل

ب-2-9.  روشهاي مراقبت پرستاري در بيماريهاي مختلف

ب-2-10.   اخلاق و قانون پرستاري

ب-2-11.  پرستاري و معنويت گرايي

ب-2-12.   جايگاه پرستاري

ب-2-13.   الگوهاي بومي پرستاري مؤثر

ب-2-14.  بررسي اثر بخشي درسي در مقاطع مختلف رشته پرستاري

ب-2-15.  body Image، Self steam دانشجويان طي دوران تحصيل

ب-2-16.  آموزش پرستاري و مطالعه كيفي

ب-2-17.  درك حرفه پرستاري

ب-2-18.  آموزش بيمار و پرستار

ب-2-19.  بررسي و پيشگيري عفونت هاي بيمارستاني

ب-2-20.  بررسي و شيوع رفتارهاي پيشگيري كننده (ورزش، رژيم غذايي، پيشگيري از چاقي)

ب-2-21.  بررسي تاثير IEQM بر فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي دانشكده

ب-2-22.  بررسي نگرش بيماران و جامعه نسبت به حرفه پرستاري

ب-2-23.  بررسي ميزان رضايت پرستاران از حرفه خود

ب-2-24.  بررسي تاثير ارزشيابي ساليانه بر نحوه عملكرد پرستاران

ب-2-25.  بررسي سيستم  HIS بر ميزان مراقبت از بيمار

ب-2-26.  راهكارهاي بهبود كيفيت ارزشيابي باليني- تدريس و يادگيري

ب-2-27.  پرستاري و طب سنتي و طب مكمل

3)گروه پرستاري كودكان

ب-3-1.  ارتقاء سلامت كودكان( در ابعاد زيستي ، رواني، معنوي، فرهنگي) در سنين مختلف رشد و تكامل

ب-3-2. حقوق كودك

ب-3-3. رشد و تكامل كودكان در سنين مختلف با ديدگاه كليت گرا

ب-3-4. بحران قبل و در حين بلوغ و مراقبتهاي آن

ب-3-5. آموزش و مشاوره در زمينه پيشگيري از انحراف از جاده سلامت

ب-3-6. مراقبت پرستاري كليت گرا از كودكان بيمار در سنين مختلف رشد و تكاملي و بيماريهاي مختلف

ب-3-7. كاربرد مراقبت مبتني بر شواهد در مراقبت از كودكان بيمار در بيمارستان

ب-3-8. حمايت اجتماعي و مراقبتي از خانواده داراي كودكان مبتلا به اختلالات يا بيماريهاي خاص و مزمن

ب-3-9. توانمند سازي و كار آمدي دانشجويان، مربيان و مدرسين پرستاري در بالين

ب-3-10. ارزيابي و بكارگيري روش هاي نوين آموزش باليني و تئوري

ب-3-11. مديريت و برنامه ريزي درسي در ابعاد تئوري و عملي

ب-3-12. الگوهاي برنامه ريزي و تغيير رفتار در بهداشت خانواده

ب-3-13. مشاوره مامايي در مشكلات شايع سنين باروري

ب-3-14. مشاوره در مورد رشد و تكامل كودك

ب-3-15. مشاوره توانبخشي در دوران پس از زايمان

ب-3-16. اصول مشاوره در مورد فرزند خواندگي

ب-3-17. مشاوره مامايي مبتني بر شواهد و سلامت خانواده

ب-3-18. مراقبت از نوجوانان

ب-3-19. ماساژ نوزادان

ب-3-20. مديريت در سيستم هاي بهداشتي

ب-3-21. شاوره مهارتهاي ارتباطي

ب-3-22. راهنمايي و مشاوره در جمعيت هاي خاص زنان ( نوجوانان و سالمندان)

ب-3-23. روش هاي نوين در آموزش مراجعين ( الگوي پيش سازمان دهنده، الگوي مشكل گشايي، الگوي فرد مداري و روش داوطلبانه)

4) گروه پرستاري پرستاري بهداشت روان

ب-4-1.  گسترش خدامت مراقبت پرستاري در منزل از بيماران رواني

ب-4-2. پايش سلامت رواني كودكان و نوجوانان

ب-4-3. بررسي عوامل مرتبط با اختلالات رفتاري و بزهكاري در كودكان

ب-4-4. نقش پرستار در ارائه خدمات بهداشت رواني و پيشگيري از بيماري هاي رواني

ب-4-5. پايش و ارتقاء سلامت رواني پرستاران در مراكز روانپزشكي

ب-4-6. خدمات مشاوره  و راهنمايي پرستاري در بحران و استرس

ب-4-7. ارتقاء سلامت رواني مراقبين خانواگي بيماران رواني

5) مديريت پرستاري

ب-5-1.  ارزشيابي كيفيت ارائه مراقبت

ب-5-2. بررسي سبكهاي رهبري مديران پرستاري

ب-5-3. بررسي ميزان رضايت شغلي پرستاران

ب-5-4. عوامل انگيزشي پرستاران

ب-5-5. پايش اثربخشي سبكهاي رهبري مديران پرستاري

ب-5-6. تعهد سازماني مديران پرستاري و پرستاران

ب-5-7. بررسي تعهد حرفه اي پرستاران

ب-5-8. عوامل انگيزشي اعضاي هيئت علمي

ب-5-9. بررسي ميزان رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي

ب-5-10. مطالعه سبكهاي رهبري مديران اموزشي

ب-5-11. اثربخشي سبكهاي رهبري مديران آموزشي

ب-5-12. تعهد سازماني اعضاي هيئت علمي و كاركنان واحدهاي آموزشي دانشگاه

ب-5-13. اثر بخشي فعاليتهاي آموزشي

6) گروه بهداشت مادر و كودك

ب-6-1.  بررسي وضعيت سلامت و مراقبتهاي بهداشتي دختران نوجوان

 ب-6-2.ررسي وضعيت سلامت و مراقبتهاي بهداشتي زنان قبل از بارداري

ب-6-3.بررسي وضعيت سلامت و مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري

ب-6-4.بررسي وضعيت سلامت و مراقبتهاي بهداشتي يائسگي

ب-6-5.بررسي وضعيت سلامت و مراقبتهاي بهداشتي نوزادان و كودكان

ب-6-6.بررسي عوامل مستعد كننده كانسر هاي دستگاه ژنيتال

ب-6-7.بررسي بيماريهاي مزمن در دوران باروري و بعد از يائسگي در زنان ( چون ديابت، بيماريهاي كليوي و غدد ...)

ب-6-8.بررسي اندكسهاي تعيين كننده سلامت جامعه با محوريت زنان و كودكان

7) گروه مامايي

ب-7-1.  نقش آموزش در ترويج زايمان ايمن

ب-7-2.  بررسي نقش آموزش در ترويج زايمان فيزيولوژيك

ب-7-3.  بررسي علل شايع آمنوره

ب-7-4.  بررسي تاثير شيوه هاي نوين مامايي در انجام زايمان طبيعي

ب-7-5.  بررسي و انتخاب روش مناسب كاهش حاملگي هاي منجر به سقط در شهر و روستا

ب-7-6.  تخمدان پلي كيستيك PCOS ( بررسي علل شايع)

ب-7-7.  بررسي شيوع اكلامپسي و پره اكلامپسي

ب-7-8.  بررسي مشكلات شايع دوران نوجواني، بلوغ، يائسگي

ب-7-9.  بررسي نحوه تغذيه در دوران نوجواني، قبل از بارداري و حين بارداري

ب-7-10.  مراقبتهاي مادري كانگورويي بر سلامت نوزادان

ب-7-11.  سلامت زنان در مقاطع مختلف ( بلوغ، بارداري، يائسگي، سالمندي)

ب-7-12.  سلامت مردان در مقاطع مختلف ( بلوغ، جواني، سالمندي)

ب-7-13.  آموزش و مراقبتهاي مادر و كودك

ب-7-141.  بررسي ميزان رعايت استانداردهاي مامايي

ب-7-15.  انواع روش هي نوين تدريس ( شبيه سازي ها، DL، CBL، PBL، EBPLL)

ب-7-16.  بهداشت باروري و حيطه هاي آن

ب-7-17.  بررسي اختلالات جنسي و جوانب آن

ب-7-18.  بررسي زوجين نابارور

ب-7-19.  بررسي اختلالات روحي و رواني در دوران باروري و منوپوز

ب-7-20.  غربالگري بيماريهاي زنان

ب-7-21.  نياز سنجي و مشاوره در مامايي

ب-7-22.  بررسي روشهاي كاهش سزارين

ب-7-23.  بررسي روش هاي موثر در آموزش بهداشت باروري و بلوغ در دختران و پسران در سنين مختلف

ب-7-24.  بررسي اعتياد در مادر و عوارض جنيني و نوزادي

ب-7-25.   بررسي الگوي تغذيه اي در گروه هاي آسيب پذير

 

ôôôôôôôôôôôô

خروج