صفحه اصلي > اداره آموزش و توانمندسازی > کارگاه دانشجویان 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویا ن تحصیلات تکمیلی   در سال 1396


ردیف

عنوان کارگاه

مجوز و تائیدیه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

گزارش ارزشیابی

 

آشنایی با نرم افزارEndNote پیشرفته

 

نگارش وانتشار مقالات علمی

 

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Web Of Sciense


 

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Up To Date


 

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Clinical Key 

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی PubMed


خروج