صفحه اصلي > اداره آموزش و توانمندسازی > کارگاه دانشجویان 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویا ن تحصیلات تکمیلی   در سال 1396

ردیف

عنوان کارگاه

مجوز و تائیدیه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

گزارش ارزشیابی

1

آشنایی با نرم افزارEndNote پیشرفته

2

نگارش وانتشار مقالات علمی

3

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Web Of Sciense


4

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Up To Date


5

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Clinical Key6

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی PubMed7

آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Clinical Key


8 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی   Scopus
9
آشنایی با نرم افزارEndNote پیشرفته


10 آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی Web Of Sciense
11
آشنایی با جستجوی منابع الکترونیکی PubMed

خروج