صفحه اصلي > اداره آموزش و توانمندسازی > دانشجویان 

فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1396ردیف

عنوان

روز

زمان

مدرس

گروه هدف

ساعت

ظرفیت کارگاه

1

آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Up To Date

شنبه

96/8/6

خانم دکتر فرزانه فضلی  

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14-12

40نفر

2

آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Embase

سه شنبه

96/8/16

خانم آناهیتا گیتی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14-12

40نفر

3

آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Science Direct

شنبه

96/8/20

خانم دکتر فرزانه فضلی  

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14-12

40نفر

4

روشهای نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه

سه شنبه و چهارشنبه

96/8/23

96/8/24

آقای دکتر جلال پورالعجل

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

12-8

40نفر

5

آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Clinical Key

سه شنبه

96/8/30

آقای محمد خراباتی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

14-12

40نفر

 

 

خروج