صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > کارگاه کارکنان 

 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه کارکنان در سال 1397


ردیف

عنوان کارگاه

مجوز و تائیدیه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

گزارش ارزشیابی

1
آشنایی با SPSS  
2 آشنایی با روش تحقیق
   


خروج