صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > کارگاه دانشجویان 

             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه دانشجویا ن تحصیلات تکمیلی   در سال 1397

ردیف

عنوان کارگاه

مجوز و تائیدیه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

گزارش ارزشیابی

1 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Clinical Key
2 آشنایی با  نرم افزار EndNote

3 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی   ProQuest
4 آشنایی با  پایگاه اطلاعاتی  Scopus


خروج