صفحه اصلی > اداره آموزش و توانمندسازی > هیات علمی برگزار شده 


             فهرست عناوین دوره های آموزشی"  اداره آموزش و توانمند سازی  " ویژه اعضای محترم هیأت علمی در سال 1397


ردیف

عنوان کارگاه

برنامه زمانبندی کارگاه

مدرس و رزومه

اسلاید و محتوای آموزشی

لیست حضور و غیاب

1 آشنایی با روش شناسی انتخاب دانشمندان و دانشگاه های یک درصد برتر جهان در ESI
2

کارگاه آموزش نامه به سردبیر

3 کارگاه آموزش آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران
4

کارگاه آشنایی با مرور سیستماتیک

5 کارگاه آموزش عملی متاآنالیز

6

کارگاه آموزش نامه به سردبیر

7 کارگاه یکپارچگی حسی در اختلالات طیف اتیسم
8

کارگاه بازی درمانی در اختلالات طیف اتیسم

9 کارگاه اخلاق در پژوهش
10

کارگاه آزمون سازی در علوم سلامت

11 کارگاه نامه به سردبیر
12

کارگاه جستجو در مطالعات مرور ساختارمند
خروج